mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Anita

  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee

Mahitungod Nako

Hi! Ako si Anita. Gikan ko sa Trinidad, Atlanta ug Idaho ug nabalhin ko sa New York! Journalist ang akong trabaho ug ganahan sa biyahe, sayaw, dagan, bisiklita ug langoy! Bugtong ko nga anak nga babaye. Nagtubo sa panimalay nga single parent ang akong mama mao siya ang pinakasuod nakong higala ug talagsaong inspirasyon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa sa dakong hinungdan sa akong pagka-Mormon mao ang paghimo ni Jesukristo ug sa akong pamilya nga sentro sa akong kinabuhi. Si Kristo ang pinakatalagsaong ehemplo sa gugma, sakripisyo, kamabination, debosyon ug pailub. Akong gibati ang samang mga kalidad kon kauban nako akong pamilya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gipadako ko ni mama mga sobra katunga sa akong pagpakabuhi. Naningkamot gayud siya nga iya kong mabuhi ug maatiman. Buhi siya nga ehemplo kang Kristo sa akong kinabuhi. Pahinumduman ko niya matag adlaw sa pagkahimong buhi nga ehemplo sa uban. Pahinumduman ko niya matag adlaw nga ako anak sa Dios. Nagpakabuhi ko matag adlaw sa pagsunod kaniya ug sa Dios. Nagpasalamat ko sa Dios matag adlaw ug naningkamot sa pagsunod sa mga sugo, pagtuon sa biblia ug pag-ampo. Ang tanan sa kinabuhi usa ka gasa. Ang paghupot og suod nga relasyon sa Dios ug kang Jesukristo nagpahinumdomn nako niana nga gasa matag adlaw.