mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Allan

  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford

Mahitungod Nako

Ganahan ko sa motor nga Harley Davidson. Ganahan kaayo kong magdrayb og jeep. Ug pinangga nako akong asawa ug pamilya!. Malingaw ming tanan sa pagbiyahe nga mag-motor libut sa nasud o sa lungsod. Mag-jeep mi ngadto sa Moab ug St. george Utah apan ganahang magdula sa mga bungtod luyo sa among balay. May duha mi ka anak, ang usa college na ug ang usa sa high school. Ang kinamanghuran dunay autism ug makalingaw ikauban. Ganahan siya og lapis ug mga gamit sa art! Ganahan sab siya og motor ug jeep. Duna sab koy 3 ka mas magulang nga anak sa una nakong pagminyo, nagpuyo sa duol ug ganahan sa samang mga kalihokan. Duna mi 9 ka apo, ug nagtuo nga sila ang pinakanindot!!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tataw lang, nakahatag ni og panabut, paglaum, sa nagkayamukat nga kalibutan ug nakapalipay nako! Isip pamilya naghatag ni og tumong sa unsay importante namo - mahimong mahangturong pamilya!

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang paghimo og matarung nga mga pagpili makatabang kanato nga mohimo og dugang pa nga matarung nga mga pagpili?

Dihang nagkita mi ni Laura dili ko aktibo sa simbahan, iyang gipasabut nako nga di ko kinahanglang perpekto maningkamot lang gyud. Dali ra kadto nakong nasabtan. Dihang akong gisugdan, mas nagkasayon ang pagpili sa maayo .

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtinabangay mi sa paghimo sa husto. Naningkamot mi nga magmatinabangon sa komunidad, matinuoron sa among pakignegosyo, matinahuron mi nga mga tawo, ug naningkamot nga takus sa among gituohan. Dili mi perpekto, apan naningkamot nga makahimo og maayo kada adlaw.