mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Alexis

  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi

Mahitungod Nako

Usa ko ka classical artist! ang katapusan nakong tuig sa high school puro na sa architecture, ug mieskwela ko og duha ka tuig sa unibersidad kabahin niini sa pinakanindot ug daghan kaayong pagtuon! , may masters ko sa flûte traversière ug ang opera mao ang full time nakong propesyon isip Tenor lyrico spinto! buot pasabut sa dako nga tingog inubanan sa taas nga tuno! Naka-solo na ko sa daghang opera houses sa daan ug bag-ong kalibutan! Ganahan kaayo ko sa Archeology ug history, nakatambong ko og mga komperensya sa dead sea scrolls ug sa bantugang mga composer sa ika-18 ug ika-19 nga siglo

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Namiyembro sa simbahan ang akong mga ginikanan sa gamay pa ko, kaming mga bata dili bunyagan hangtud 8 na among edad ug mag-agad sab kon gusto namo ug kon may pagbati mi sa kamatuoran nga gitudlo sa mga misyonaryo kabahin sa Dios, kang Jesus atong manluluwas, ug sa gipahiuli nga simbahan sa Manluluwas niining ulahing mga adlaw! Nindot ni programa alang sa otso anyos nga bata, ug sa linghod nakong kasingkasing nahibalo kong tinuod kini! bisan wala ko kasabut sa tanan, gibati nako nga tinuod kini dihang ang mga misyonaryo midala og maanindot nga diwa sa among panimalay, gibati ko kini matag Dominggo sa among pagsimba, dapit gayud kini alang kanako ug sa tanan!, ug ang upat nako ka igsoon, misunod sa dalan ug ang tanan dunay personal nga pagpamatuod! Samtang nagdako ko milambo sab ang mga kasinatian ug kahibalo. Nahibalo ko sa tibuok kong kasingkasing nga buhi ang Dios, nga si Jesus mao ang Kristo nga atong Manluluwas, nabanhaw ug nahimaya ug siya mobalik, aron kitang tanan maandam ug mapuno sa kalipay sa iyang pag-anhi! Nahibalo ko nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang Iyang simbahan. Nahibalo ko nga ang Basahon ni Mormon sama sa Biblia Iya nga pulong, ganahan kaayo kong magbusog sa iyang pulong! magbasa, mamalandong ug, mobati sa iyang tabang ug kalig-on nga gihatag kanako niining nag-antus nga kalibutan. Sa katapusan nahibalo ko ug nakasinati sa inspirasyon, mapaubsanong espirituhanong gahum, kamabination ug gugma sa tanang lider nga gitawag sa Dios sa iyang simbahan, sugod sa Bishop ngadto sa propeta!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ward mission leader ko, gitawag sa ward aron motabang sa mga miyembro ug sa full time nga mga misyonaryo sa pagpagsangyaw niining matahum nga ebanghelyo ngadto sa kalibutan, walay mas labaw nga kalipay kay sa pagserbisyo og ingon niini nga misyon, daghang kalag ang gigutom tungod sa kakulang sa gugma, kamatuoran, giya, direksyon, lig-ong pundasyon sa ilang kinabuhi ug pamilya, nahibalo kon asa makaplagan ang kamatuoran, nindot ang akong bation kon akong makita ang pulong sa Ginoo, ang pan ug tubig sa kinabuhing dayon nga mobusog ug mousab kanila, mobiya sa daang batasan ug magbag-o, mao nga mokuyog ko sa mga misyonaryo matag semana sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ni Kristo, ug tabangan ang mga miyembro sa paghimo ug pagpakigbahin niini sa ilang mga higala