mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Alex Boye

  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye

Mahitungod Nako

Ako kanunay nga naglingaw og mga tigtan-aw sa tibuok kalibutan sulod sa 15 ka tuig. Natawo ako ug gipadako didto sa London, England, ug may mga kalampusan sa kapin sa 15 ka nasud, nahalinan og labaw sa tunga ka milyon nga mga CD ug nakapasundayag uban sa mga grupo sama nila ni Bryan Adams, George Michael, Simon Garfunkel, MC Hammer, Vanilla Ice, ‘N Sync, Jay-Z, Backstreet Boys, Jordin Sparks, Nakasayaw uban sa midaog nga mga mananayaw nga sila ni Derek Hough, Missy Elliott, Mary J. Blige, David Archuleta, ug Smashing Pumpkins sa paghingalan og pipila. Ako nahimong misyonaryo sulod sa duha ka tuig didto sa England Bristol, ug wala madugay human niana mipili sa musika isip panginabuhi, aron akong magamit ang akong musika sa pag-impluwensya ug pagdasig sa mga tawo alang sa kaayohan. Nakapasundayag ako diha sa daghang inila nga mga dapit tadlas sa nasud, lakip ang MGM Grand sa Las Vegas. Sa pagdrama, nakadula ako og kadali nga papel diha sa CBS nga malampuson nga teleseryeng kataw-anan How I Met Your Mother. May musika usab ako nga gipasundayag og musika sa daghang mga salida, lakip ang Charly, The Dance, Baptist at the Barbecue, Suits on the Loose, ug Church Ball. Yano kong gipaila ang akong kaugalingon isip ang timailhang Black guy sa Utah. Hinoon, tulo kami, apan giangkon ko kini! Gusto kong mokatawa. Ang pipila ka mga importanting bahin sa akong kinabuhi mao ang paghatag sa Basahon ni Mormon ngadto ni Prince Charles, pagpasakop sa Mormon Tabernacle Choir, ug sa pagminyo sa akong maanyag, gamay nga asawa si Julie. Naka-rekord ako og duha ka solo nga mga kanta diha sa bag-ong Tabernacle Choir CD Come Thou Fount, nga nakadawat og dakong pagmantala ug nakab-ut ang numero uno diha sa Billboard Classical Charts. Nakapasundayag ako og duha ka kanta diha sa Midwest nga tour sa Mormon Tabernacle Choir diin nahurot og kahalin ang tiket.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay sa katapusan nakaplagan ko ang usa ka butang nga akong gituohang nakahatag kanako og panan-awon kon unsaon gayud nako pagpuyo ang akong kinabuhi nga malampuson, malipayon, ug sa labing may katuyoan ug may katumanan nga paagi. Ang Dios makahimo sa ordinaryong mga tawo ug mobutang kanila sa dili kasagaran nga mga sitwasyon ug makapanalangin kanatong tanan sa mga paagi nga kita dili makasabut. Aron kana mahitabo, gikan sa akong kaugalingon nga kasinatian akong sultihan ang mga tawo nga kinahanglan atong buhian ang atong mga E-G-O (Edge God Out). Kana ingon og mao ang rason sa hapit kada problema nga atong giatubang sa kada adlaw nga pagkinabuhi. Dili kita mabuhi niini nga kalibutan nga walay impluwensya sa Dios diha sa atong mga kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Palihug pakigbahin sa imong mga pagbati/pagpamatuod sa Pagpahiuli sa Ebanghelyo.

May daghang mga tawo, mga relihiyon, ug mga tinuohan sa kalibutan nga naghatag og asoy kabahin sa Manluluwas nga nagbisita og mga propeta dinhi sa kalibutan, apan wala gayud ako makabasa o makabati og mga asoy kabahin sa usa ka tawo nga gibisitahan sa Dios ug ni Jesukristo, nga maoy nahitabo ni Joseph Smith. Ang gipasabut niini makahuluganon kaayo! Ang mensahe importante kaayo nga gidala ni Kristo ang Iyang Langitnong Amahan uban Kaniya. Nagdapit ako sa tanan kinsa adunay matukion nga mga hunahuna sa pagkat-on pa mahitungod niini nga mga hitabo nga migiya ngadto sa pagbalik sa tinuod nga Simbahan ni Kristo—ug tuguti kini nga mousab sa imong kinabuhi sama sa nahimo niini sa akong kinabuhi!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod ko ang akong relihiyon tagsa ka adlaw matag higayon, ug wala ko kini itago. Bukas ang akong hunahuna ug pagbati ug ang tibuok kong kinabuhi nagpuyo sa unsay akong gituohan. Kon kini maayo ug makapabayaw, mobuhat ko niini, kon kini makadaot ug makapaubos kanako o sa mga tawo nga naglibut kanako, nan dili ako mobuhat niini. Kini nagagikan sa baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug nakahimo sa dakong kalainan sa akong kinabuhi!