mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Adonal

  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble

Mahitungod Nako

Usa ko ka realtor ug nalipay sa akong trabaho. Ang pakigtrabaho sa katawhan usa ka lahi nga butang matag adlaw. Nakigtrabaho na ko sa katawhan sukad 5 anyos ko, nagsugod sa akong amahan, dayon sa akong kaugalingon dihang 14 na ko. Karon sa Canada, dinhing dapita diin anaa ang daghang magkalahi nga pinulongan ug tradisyon, nakabaton ko og kahibalo pinaagi sa pagpakigsulti kanila bahin sa ilang nasud ug mga tradisyon. Maanindot usab ang pagkaplag og bag-ong mga higala. Nabunyagan ko sa edad nga 19. Sukad niadto, ganahan na kong mobasa sa tanang basahon. Matag adlaw mobasa ko Sa Basahon ni Mormon ug Sa Ensign nga Magasin. Ganahan ko og history ug naningkamot nga mabasa ang tanan nakong makit-an. Niadtong 1998 nagsugod ko og charity program isip padayon nga buhat kaniadto uban sa suod nakong pamilya. Karon nakakita ko og kapamilya nga nagkinahanglan sab og tabang: pamilya, mga miyembro sa simbahan ug mga eskwelahan. Sa rural nga mga dapit, bisan unsang butang akong dalhon ngadto sa balay sa mga bata Karga sa akong Kabayo. Sa siyudad, manghatud ko og bisan unsa nga magamit ngadto sa mga balay, simbahan ug sa ospital gamit ang motor. Ngadto sa kwarto sa mga batang may sakit ug bag-ong natawo, magpadala ko og mga pinutos matag tuig. Ang mga butang gidonar diri nako sa mga pamilya, mga higala ug mga miyembro sa simbahan. Pagkanindot nga makita ang mga tawo nga gustong motabang. Gibati usab nila ang sama sa akong gibati! Soccer ang paborito nakong sport, ilabi na ang World Cup ug ang South America Soccer Cups. Tungod kay nagtubo ko sa usa ka ranso, ganahan kong motan-aw og mga kontest sa kabayo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mituo ko nga gigiyahan ko nga makakita sa simbahan pinaagi mismo sa Manluluwas. Dili maayo ang among relasyon sa akong silingan. Usa ka gabii nakadungog ko niya nga miimbitar sa akong igsoong lalaki nga moadto og sayaw. Mikuyog ko nila. Dihang nangabut mi sa dapit, akong nakita nga kini usa ka “Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw”. Wala pa ko kadungog niini sukad! Ang malipayong panagway sa mga babaye nga akong nakita nga miduol sa pultahan, nga mainitong miabi-abi kanamo, maoy hinungdan nga nakaingon ko nga talagsaon kaayo sila, malipayong mga tawo. Sukad niadto, ang Simbahan nahimo nang bahin sa akong kinabuhi. Wala koy pagduha-duha nga ang Dios tinuod, nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Joseph Smith nakakita sa Dios ug kang Jesus didto sa kakahoyan. Ang peke nga Simbahan dili modangat sa gidaghanon nga 13 ka milyon. Si bisan kinsa nga andam nga mobasa ug mag-ampo makahibalo sa tinuod.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Daghan ko og calling sa simbahan sukad ko nabunyagan. Akong nahibaloan nga kon duna kay calling sa simbahan, mohatag kanimo ang Espiritu Santo sa tanang pagdasig ug giya bahin niana nga calling. Kon ma-release na ka sa calling, ang kinabuhi walay kalainan. Nahibalo ko nga ang Ginoo ang nagdumala sa Iyang Simbahan. Ganahan kong mobasa sa Ensign nga Among Espirituhanong Magasin sa L.D.S nga Simbahan. Usa ka adlaw Nagbasa ko ug nabuka ang akong mga mata ug nakita ang sayop nga akong nahimo ug kinahanglan kong mag-usab sa akong kinabuhi. Tungod niana nga kasinatian, nakabaton ko og lig-on kaayong pagpamatuod bahin sa Ensign nga Magasin sa Simbahan. Sa pagbasa niini ang tawo makausab sa iyang kinabuhi.