mormon.org Tibuok kalibutan

Unsaon Nimo nga Mahimong Kahayag sa Kalibutan?

Andam ka na ba nga makasinati og kalampusan karong panahon sa Pasko? Sulayi og hatag sama sa paghatag ni Jesus, usa ka tawo sa matag higayon. Apil kanamo samtang kami mahimong Kahayag Sa Kalibutan diha sa among mga panimalay ug mga komunidad ug sa tibuok kalibutan.

Mahimong Kahayag sa Kalibutan karon

Gusto ko nga:

Si kinsa kami

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga gitawag og Simbahan sa Mormons. Una sa tanan nagtuo kami nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, ang Mormons nagkahiusa sa usa ka pasalig ngadto kang Jesukristo. Kini nga site nag-feature sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpakigbahin sa ilang mga istorya ug naghisgot kon unsay kahulugan sa ilang hugot nga pagtuo alang kanila.

Magkat-on og dugang mahitungod sa among tinuohan