mormon.org Tibuok kalibutan

KahayagsaKalibutan

Sukad unang nagpakita ang bag-ong bitoon ibabaw sa Bethlehem, ang Pasko nahimong usa ka panahon sa kahayag, nagpahinumdom nato nga si Jesukristo mao ang kahayag sa kalibutan. Kitang tanan, makasaulog sa Iyang pagkatawo pinaagi sa paghimo sa kalibutan nga usa ka dapit nga mahayag. Ang buhaton lamang nato mao ang pagsunod- sa Iyang kinabuhi, sa Iyang ehemplo, ug sa Iyang mga pagtulun-an. Sa pagbuhat sa ingon, kita dunay gahum nga makahimo og #KahayagsaKalibutan.

Ipasalida ang Video

Gusto ko nga:

Si kinsa kami

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga gitawag og Simbahan sa Mormons. Una sa tanan nagtuo kami nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, ang Mormons nagkahiusa sa usa ka pasalig ngadto kang Jesukristo. Kini nga site nag-feature sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpakigbahin sa ilang mga istorya ug naghisgot kon unsay kahulugan sa ilang hugot nga pagtuo alang kanila.

Magkat-on og dugang mahitungod sa among tinuohan