mormon.org Në mbarë botën

Kush është profeti mormon sot?

Përgjigje Zyrtare

Perëndia ka thirrur profetë që ta udhëheqin Kishën e Tij në kohën tonë, ashtu siç Ai bëri në lashtësi. Profeti i tanishëm dhe Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është Tomas S. Monson. Ai ndihmohet nga dy këshilltarë – Henri B. Ajring dhe Diter F. Uhtdorf. Së bashku, ata formojnë Presidencën e Parë të Kishës (ashtu si Pjetri, Jakobi dhe Gjoni pas vdekjes së Krishtit).

Të gjithë anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve janë apostuj dhe profetë. Apostujt e tanishëm janë:

 • Rasëll M. Nelson
 • Dallin H. Ouks
 • M. Rasëll Ballard
 • Robert D. Hejls
 • Xhefri R. Holland
 • Dejvid A. Bednar
 • Kuentin L. Kuk
 • D. Tod Kristoferson
 • Nil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Geri E. Stivenson
 • Dejll G. Renland