ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

ศาสนจักรของพระคริสต์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

เพื่อตอบแทนการดำเนินตามทาง ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสัญญาเราหลายเรื่อง สองเรื่องคือคำตอบการสวดอ้อนวอนของเราและการพักผ่อนแก่จิตวิญญาณเรา เราทุกคนจะได้พักบ้าง เพราะเราต่างก็ต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่าง พระองค์ตรัสกับเราทุกคนว่า: วางภาระของเจ้าแล้วให้เราแบกภาระหนักของเจ้าเถิด จงหันไปจากความมืดมาหาความสว่าง พระองค์ทรงสัญญาสันติสุขเช่นกัน “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น… อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

แผนที่เส้นทางไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ร่างไว้ในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและสอนโดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เริ่มจากการรับบัพติศมาเข้ามาสู่คอกของพระคริสต์ มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และมิตรภาพของศาสนจักรพระองค์ การเดินทางดำเนินต่อเนื่องพร้อมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมผู้เปี่ยมด้วยรักซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหนุนใจและรับการหนุนใจ—สุดท้ายคือเพื่อให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า