ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

ความเป็นพลเมืองดี

มีส่วนร่วมในชุมชนของท่าน

ศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผลักดันเราให้เป็นพลเมืองที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ รัฐ และเมืองของเรา ถ้าเรามีภาพใหญ่อยู่ในใจ เราย่อมจำได้ว่าเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า—เป็นพี่น้องกัน เมื่อเราทำสุดความสามารถเพื่อเป็นพลเมืองดี เท่ากับเรากำลังทำให้โลกรอบข้างเราสวยงาม สงบสุข และน่าอยู่มากขึ้นสำหรับครอบครัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ของเรา

เราจะช่วยได้อย่างไรในชุมชนของเรา เราทำอะไรเพื่อทำให้ประเทศเราน่าอยู่มากขึ้น ความเป็นพลเมืองดีสามารถทำได้ง่ายๆ เช่นศึกษาประเด็นการเมืองเพื่อเราจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงที่รอบรู้ หรือจัดกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลเพื่อให้เด็กในละแวกบ้านมีเรื่องสนุกๆ และปลอดภัยทำหลังเลิกเรียน หรือเราอาจจะอยากรับมือกับปัญหาใหญ่ขึ้นที่เมืองหรือรัฐของเราประสบอยู่ เช่น หาวิธีลดอาชญากรรมหรือปรับปรุงห้องสมุดประชาชนในท้องที่ ไม่ว่าเราจะเลือกปรับปรุงโลกรอบข้างอย่างไร เรามั่นใจได้ว่า “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)