ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนเราว่ามารดาของพระเยซูคริสต์คือมารีย์ บิดาบนแผ่นดินโลกคือโยเซฟ พระองค์ประสูติในเบธเลเฮม เติบโตในนาซาเร็ธ และทรงทำงานกับโยเซฟผู้เป็นช่างไม้ เมื่อพระชนมายุ 30 พรรษาพระองค์ทรงเริ่มการปฏิบัติศาสนกิจสามปีของการสอน อวยพร และรักษาผู้คนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงจัดตั้งศาสนจักรและประทาน “อำนาจ” (ลูกา 9:1) แก่เหล่าอัครสาวกเพื่อช่วยเหลืองานของพระองค์

แต่เราหมายถึงอะไรเมื่อเรากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระผู้ไถ่ แต่ละพระนามชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางเดียวที่เราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ได้ พระเยซูทรงทนทุกขเวทนาและทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก โดยทรงมอบของประทานแห่งการกลับใจและการให้อภัยแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า โดยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์เท่านั้นที่ทุกคนจะรอดได้ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เตรียมทางให้ทุกคนได้เอาชนะความตายทางร่างกายเช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่าการชดใช้ สรุปคือ พระเยซูคริสต์ทรงสามารถช่วยให้เรารอดจากบาปและความตาย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราอย่างแท้จริง ในอนาคตพระเยซูคริสต์จะทรงกลับมาปกครองแผ่นดินโลกอย่างสงบสุขเป็นเวลาหนึ่งพันปี พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของเราตลอดไป