ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

ประวัติครอบครัว

เหตุใดประวัติครอบครัวจึงสำคัญ

พวกเราที่คลั่งไคล้ประวัติครอบครัวรู้ว่างานนี้สนุกเพียงใด แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่เรามีหอสมุดลำดับการสืบเชื้อสายใหญ่ที่สุดในโลกและสาเหตุที่เรากระตุ้นชาวมอรมอน 13 ล้านคนให้ค้นหาต้นตระกูลของตน หากแต่เป็นหลักคำสอนที่สอนว่าการแต่งงานและครอบครัวจะดำรงอยู่ต่อไปหลังจากชีวิตนี้ต่างหากที่ผลักดันเราให้ทำงานนี้ แต่นี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวได้รับการผนึกด้วยกันในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในบรรดาพระวิหารทั่วโลกของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิจนิรันดร์

นับเป็นเรื่องดีสำหรับเราทุกคนเวลานี้ที่มีโอกาสผนึกในพระวิหาร แต่จะเป็นอย่างไรเล่ากับบรรพชนของเราผู้สิ้นชีวิตโดยไม่มีโอกาสรับศาสนพิธีต่างๆ เช่น บัพติศมา หรือพรของการเป็นครอบครัวนิรันดร์ สมควรหรือไม่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่า “แย่หน่อยนะ โชคร้ายจริงๆ” แน่นอนว่าไม่ เมื่อพระคริสต์ทรงจัดตั้งศาสนจักรในสมัยโบราณ มีงานทำแทนคนตายและการปฏิบัติศาสนพิธีสำหรับญาติที่ล่วงลับเช่นกัน “มิฉะนั้นคนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกันถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่า” (1 โครินธ์ 15:29) การฟื้นฟูศาสนจักรดั้งเดิมของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธครอบคลุมการประกอบศาสนพิธีสมัยโบราณเหล่านี้ให้ญาติผู้ล่วงลับของเราในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันนี้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีพรเดียวกันในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

การค้นคว้าประวัติครอบครัวหรือลำดับการสืบเชื้อสายเป็นงานที่จำเป็นต้องทำก่อนทำงานพระวิหารให้บรรพชนผู้ล่วงลับของเรา เราทำเพื่อให้ได้ชื่อและข้อมูลลำดับการสืบเชื้อสายอื่นๆ เพื่อจะสามารถประกอบศาสนพิธีพระวิหารเหล่านี้ให้ผู้วายชนม์ในตระกูลของเราได้ จากนั้นบรรพชนของเราจะได้รับการสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณและมีโอกาสเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธงานที่เราทำให้ แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่า “ความอ้างว้างและความรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเป็นความขาดแคลนแสนสาหัสที่สุด” เมื่อคิดว่าความขาดแคลนเนื่องด้วยความอ้างว้าง—ไม่เป็นที่ต้องการและพรากจากบุคคลที่เรารัก—อาจขยายเลยชีวิตนี้นับเป็นเรื่องเศร้าอย่างแท้จริงแต่เป็นสิ่งที่งานพระวิหารสามารถป้องกันได้