ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

พระคัมภีร์มอรมอน

พระคำของพระผู้เป็นเจ้า

ผู้สอนศาสนากำลังแจกพระคัมภีร์มอรมอนอยู่ทั่วโลก เล่มเดียวกับที่ท่านอ่าน หนังสือเล่มนี้คืออะไร ถ้าแจกให้ฟรีเหตุใดสมาชิกจำนวนมากของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงถือว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของพวกเขา หนังสือแบบใดกันหรือที่สามารถทำให้ผู้อ่านจำนวนมากเปลี่ยนชีวิต ความคิด และจิตใจ หนังสือแบบใดกันหรือที่สามารถตอบคำถามของชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีใครตอบได้

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปแบบและเนื้อหาคล้ายกับพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งสองเล่มมีพระดำรัสแนะนำของพระผู้เป็นเจ้าตามที่เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ตลอดจนประวัติศาสนาของอารยธรรมต่างๆ ขณะที่พระคัมภีร์ไบเบิลเขียนโดยผู้คนและเกี่ยวกับผู้คนในแผ่นดินอิสราเอลและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การสร้างโลกจนหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ไม่นาน พระคัมภีร์มอรมอนมีประวัติศาสตร์และการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ของทวีปอเมริการะหว่าง 600 ปีก่อนคริสตกาลถึง ค.ศ. 400 ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนบันทึกการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนของพระองค์ ซึ่งศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งนามว่ามอรมอนรวบรวมไว้บนแผ่นจารึกทองคำ

ก่อนชาวคริสต์ที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะสิ้นชีวิต พวกเขาซ่อนบันทึกไว้แล้วอย่างปลอดภัย โจเซฟ สมิธได้รับบันทึกสมัยโบราณเหล่านี้ในปี ค.ศ. 1827 โจเซฟสามารถแปลงานเขียนสมัยก่อนเป็นสิ่งที่เรามีในทุกวันนี้ด้วยของประทานและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์มอรมอน พร้อมกับพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราและโดยการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระองค์เราจะพบสันติสุขในชีวิตนี้และความสุขนิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึง