ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

พระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า

การนำทางจากสวรรค์

จำได้หรือไม่ว่าบิดามารดาสอนกฎระเบียบต่างๆ แก่เราอย่างไรเมื่อเราเป็นเด็ก กฎระเบียบต่างๆ เช่น ไม่เล่นกลางถนนหรือไม่เล่นไม้ขีดไฟ จำได้หรือไม่ว่าบางครั้งกฎระเบียบก็ดูเหมือนจะเป็นภาระ ราวกับบิดามารดาต้องคิดขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราทำสิ่งที่เราอยากทำ—สิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้เรามีความสุข? พอโตขึ้นเราจึงเรียนรู้ว่ากฎระเบียบเหล่านี้สำคัญเพียงใด เราอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือแม้เสียชีวิตถ้าเราไม่เชื่อฟัง

เฉกเช่นบิดามารดาของเรากำลังเติบโต พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติแก่เราเพื่อช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งสำคัญที่สุดและวิธีอยู่อย่างปลอดภัย คำแนะนำทั้งหมดของพระองค์มีไว้เพื่อให้เราปลอดภัย ช่วยให้เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ และสุดท้าย เพื่อให้เรามีเสรีภาพและความสุข มากขึ้น

คำว่า “พระบัญญัติ” อาจทำให้เรานึกถึงพระบัญญัติสิบประการ—รายการ “เจ้าจะไม่” —พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงรับสั่งถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำเท่านั้น แต่พระองค์รับสั่งถึงสิ่งที่เรา ควร ทำด้วย ความหวังสูงสุดของพระองค์คือเพื่อให้เรามีความสุขนิรันดร์ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพระบัญญัติของพระองค์ไม่ใช้กฎระเบียบที่มีข้อจำกัด แต่เป็นการนำทางจากสวรรค์ที่มุ่งหมายคุ้มครองเราจากอันตรายและนำเราให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น