ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

แผนแห่งความสุข
ของพระผู้เป็นเจ้า

“ฉันมาจากไหนและเพราะเหตุใด”

ชีวิตท่านไม่ได้เริ่มต้นที่การเกิดและจะไม่สิ้นสุดที่ความตาย ก่อนมายังโลกนี้วิญญาณท่านอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสร้างท่าน ท่านรู้จักพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักและรักท่าน ระหว่างนั้นเป็นเวลาที่มีความสุขซึ่งท่านได้รับการสอนเรื่องแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าและเส้นทางสู่ปีติแท้จริง แต่เฉกเช่นพวกเราส่วนใหญ่จากบ้านและบิดามารดาเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าท่านต้องทำเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงทราบว่าท่านจะไม่ก้าวหน้าเว้นแต่ท่านต้องจากมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง พระองค์จึงทรงยอมให้ท่านมายังแผ่นดินโลกเพื่อประสบปีติ—และความเจ็บปวด—ของร่างกาย

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนี้ยากในบางครั้งคือเราอยู่นอกที่ประทับทางกายภาพของพระผู้เป็นเจ้า ไม่เพียงเท่านั้น เรายังจำชีวิตก่อนเกิดไม่ได้ซึ่งหมายความว่าเราต้องทำงานด้วยศรัทธาไม่ใช่การมองเห็น พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าชีวิตจะง่าย แต่ทรงสัญญาว่าพระวิญญาณของพระองค์จะอยู่ที่นั่นเมื่อเราต้องการพระองค์ เราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในการเดินทางของเราแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกเช่นนั้น