ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

งานเผยแผ่ศาสนา

ศาสนจักรที่เผยแผ่ศาสนา

สมมติว่าท่านพบวิธีรักษามะเร็ง ท่านจะกระจายข่าวการค้นพบของท่านเร่งด่วนเพียงใด ท่านจะบอกใคร พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นวิธีรักษาความป่วยไข้มากมายของชีวิตที่ชาวมอรมอนต้องการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งชีวิตนิรันดร์ด้วยความเร่งด่วนเช่นเดียวกัน

ศาสนจักรของพระเจ้าเป็นศาสนจักรที่เผยแผ่ศาสนามาโดยตลอด พระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์พร้อมของงานเผยแผ่ศาสนา ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณตลอดเวลา ในทุกแห่ง และต่อคนทุกหมู่เหล่า พระเยซูทรงสอนคนมีการศึกษาในพระวิหาร คนบาป คนเลื่อมใสศาสนาและคนไม่เชื่อ พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกและสานุศิษย์คนอื่นๆ มาสั่งสอนพระกิตติคุณเช่นกันเพื่อให้ผู้คนได้ยินพรพระกิตติคุณของพระองค์มากขึ้น การสั่งสอนส่วนใหญ่ของบุคคลเหล่านี้ในช่วงพระชนม์ชีพของพระคริสต์จะอยู่ในหมู่ชาวยิวของพวกเขาเอง หลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จเยือนอัครสาวกและทรงส่งพวกเขาไปสั่งสอนคนต่างชาติ พระองค์ทรงบัญชาพวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)