ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

เราไม่ได้พูดเกินความจริงเลยว่าคนๆ หนึ่งมีข้อได้เปรียบมากในชีวิตถ้ามาจากครอบครัวที่รักและสนับสนุน คนเป็นอันมากยังคงประสบความสำเร็จแม้จะมาจากสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ แต่การที่ความจำเป็นพื้นฐานได้รับการดูแล การที่รู้ว่าบิดามารดารักเรา และการเรียนรู้บทเรียนชีวิตที่บ้านจะทำให้ความท้าทายทั้งหมดของการดำเนินชีวิตแต่ละวันง่ายขึ้นมาก เมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะอยากมีบ้านแสนสุขสำหรับครอบครัวท่านเช่นกัน

นี่ไม่ใช่ความบังเอิญ พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเราเป็นครอบครัวเพื่อให้เติบโตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ตลอดจนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าต้องรักผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน—อันเป็นกุญแจสู่ปีติแท้จริง ภายในครอบครัวคือสถานที่ฝึกเราได้ดีที่สุดให้เรารักผู้อื่นอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคน

ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่เพื่อช่วยให้ครอบครัวได้รับพรนิรันดร์ เราเชื่อว่าพรประเสริฐสุดที่พระองค์ประทานแก่เราคือความสามารถในการกลับไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์กับครอบครัวเรา เราทำตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์เพราะนั่นคือวิธีที่เราจะได้รับพรดังกล่าว

เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อเราเรียกเพื่อนสมาชิกศาสนจักรว่า “บราเดอร์” ลี หรือ “ซิสเตอร์” บราวน์ เราหมายความเช่นนั้นจริงๆ เราเชื่อว่าเราแต่ละคน—รวมทั้งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร—เป็นบุตรหรือธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ของเราจริงๆ (ฮีบรู 12:9) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพี่น้องของเราในสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักและสอนเราก่อนมาโลกนี้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ ดังนั้นเราจึงมีข้อผูกมัดเหนือชีวิตนี้ ลองนึกดู ถ้าท่านคิดว่าเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานเป็นพี่หรือน้องของท่านจริงๆ ท่านจะปฏิบัติต่อพวกเขาต่างไปหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน การรู้ว่าครอบครัวบนแผ่นดินโลกของท่านมีความสำคัญนิรันดร์จะช่วยให้ท่านปฏิบัติต่อพวกเขาดีขึ้นเช่นกัน

ครอบครัวมาอันดับแรก

เราอาจได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่มีความสุขและมั่นคงจากบิดามารดาที่รักเรา เราอาจไม่อยู่ในครอบครัวเช่นนั้น และโตมาอย่างยากลำบาก ไม่ได้รับความรักและการสนับสนุนที่เราปรารถนาอย่างยิ่ง พอเป็นผู้ใหญ่เราจึงปรารถนาครอบครัวที่มีความสุข การอยู่อย่างสงบสุขในครอบครัวไม่ง่ายเสมอไป แต่ในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระผู้เป็นเจ้า เราเชื่อว่าชีวิตสมรสและครอบครัวเป็นหน่วยสังคมสำคัญที่สุดเวลานี้และในนิรันดร

คนที่เคยประสบภัยมาก่อนจะไม่พูดว่า “ทั้งหมดที่ผมนึกถึงตอนเกิดแผ่นดินไหวคือบัญชีธนาคารของผม” แทบทุกรายมักจะพูดว่า “ทั้งหมดที่ผมนึกถึงคือภรรยากับลูกๆ” เราไม่จำเป็นต้องประสบภัยเพื่อให้รู้ความจริงนี้ แต่บ่อยเหลือเกินที่เราปล่อยให้การหาเงิน การไล่ตามความพอใจ หรือแม้ความต้องการของคนนอกครอบครัวเบี่ยงเบนความสนใจของเรา ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครอบครัวมาอันดับแรก