ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

การรับใช้ผู้อื่น

เราทุกคนสามารถรับใช้

พระเยซูคริสต์ ตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)) นี่มิได้หมายความว่าเราต้องตายเพื่อแสดงความรักต่อมิตรสหายของเรา เราสละชีวิตทุกครั้งที่เราให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของเรา (และอาจเข้าใจได้ว่า “มิตรสหาย” ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ข้างต้นคือทุกคนที่เราพบ เนื่องจากพระเยซูทรงบัญชาให้เรา “รักกันและกัน” ด้วย)

เราสละชีวิตผ่านการรับใช้ สมาชิกศาสนจักรมีโอกาสมากมายให้รับใช้ เราทำความดีเล็กๆ น้อยๆ ให้เพื่อนบ้านได้ มีส่วนร่วมในการรับใช้ชุมชน ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในที่ประชุมหรือทำคุณประโยชน์ต่องานมนุษยธรรมขนาดใหญ่ของศาสนจักร การกระทำเหล่านี้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ขอให้เรารู้สึกถึงความสุขของการเชื่อมสัมพันธ์กับพี่น้องชายหญิงของเราและเตือนใจเราว่าบ่อยครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราเป็นคำตอบการสวดอ้อนวอนของใครบางคน