ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

เสรีภาพในการเลือก

สิทธิ์เสรีเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

สมมติว่าท่านออกไปกินอาหารนอกบ้านและสั่งสลัด แต่พนักงานบอกท่านว่าจะกินสลัดไม่ได้ ท่านต้องกินซุปแทน ท่านจะรู้สึกอย่างไร การเลือกระหว่างซุปกับสลัดเป็นการเลือกที่ไม่ร้ายแรงอะไรมาก แต่แสดงให้เห็นธรรมชาตินิสัยของมนุษย์ นั่นคือ เราไม่ชอบให้ใครบังคับเราตัดสินใจในเรื่องที่เราตัดสินใจเองได้ เราต่อต้านการบังคับ ยิ่งเมื่อเราเผชิญการตัดสินใจที่จริงจังกว่านี้ การตัดสินใจที่มีนัยทางศีลธรรม ยิ่งสำคัญที่เราจะเลือกด้วยตนเอง พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรีแก่เราและจะทรงเคารพเสรีภาพในการเลือกของเราเสมอ ถึงแม้เราจะ “รับผิดชอบ” การเลือกของเรา (หลักคำสอนและพันธสัญญา 101:78) และจะมีผลตามมาสำหรับการเลือกเหล่านั้นเสมอทั้งดีและไม่ดี แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมให้ใช้การบีบบังคับ อันที่จริงพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเสริมวิญญาณแห่งเสรีภาพและพระองค์ทรงรู้ว่าวิญญาณมนุษย์เรียกร้องเสรีภาพเพื่อรับใช้และเชื่อในพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิผล พระองค์รับสั่งกับอาดัมและเอวาว่าอย่ากินผลไม้ต้องห้าม แต่พระองค์ตรัสด้วยว่า “กระนั้นก็ตาม, เจ้าเลือกได้ด้วยตนเอง.” (โมเสส 3:17)

สำคัญที่เราต้องไม่เหยียบย่ำเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้ได้ตามความต้องการของเรา แม้เมื่อเรารู้สึกว่าวิธีคิดของเราจะเป็น “ประโยชน์” ต่อคนบางคน แต่สำคัญที่ทุกคนต้องมีสิทธิ์ตามความเห็นและความเชื่อของพวกเขา