ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม

เหตุใดเราจึงช่วย

คนทั่วไปมักพูดถึงการที่พวกเขาต้อง “ค้นพบ” ตนเอง นี่มักหมายความว่าพวกเขาไม่มีความสุข ขาดการนำทาง และสนใจตนเองเป็นหลัก น่าสนใจที่พระคริสต์ตรัสว่าวิธีค้นพบตัวเราคือสละตัวเรา “เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) การสละตัวเราในการรับใช้เป็นวิธีที่ดีที่เราจะค้นพบตนเอง ช่วยให้เราได้ฝึกทำสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงสอนว่าการรักพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบัญญัติข้อแรกและการรักเพื่อนบ้านเป็นพระบัญญัติข้อที่สอง เราแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยรับใช้กัน และเรารักคนที่เรารับใช้ การรับใช้ให้ความสุขที่ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะไม่มีวันให้ได้ การรับใช้เกิดขึ้นได้หลายวิธีทั้งใหญ่และเล็ก ในที่สาธารณะและเป็นส่วนตัว ต่อมิตรสหายและคนแปลกหน้า

แม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่เราทำ อย่างเช่นช่วยคนทำสวนหรือเปิดประตูให้ ก็สามารถทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย—และเรามีความสุขมากขึ้นอีกเล็กน้อย ท่านไม่ต้องมองไกลเพื่อหาโอกาสอุทิศเวลาและพลังงาน ความสวยงามในการทำตามแบบอย่างของพระคริสต์คือเราไม่ต้องประเมินว่าเรารับใช้ใคร เมื่อใด หรืออย่างไร เราแค่ลงมือทำ เราสามารถวางแผนหรือรับใช้คนที่เรารู้จักหรือคนแปลกหน้าโดยทันที การรับใช้แบบชาวคริสต์ไม่หวังคำยกย่องสรรเสริญ ไม่ยอมรับรางวัล และมีความรักเป็นแรงผลักดัน