Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Tulong Pantao

Bakit Kami Tumutulong

Gustong pag-usapan ng mga tao kung gaano nila kailangang “hanapin” ang kanilang sarili. Karaniwan ay nangangahulugan ito na sila ay hindi masaya, walang direksyon at sarili lamang nila ang iniisip. Mahalagang pansinin na sinabi ni Cristo na matatagpuan natin ang ating sarili kung kalilimutan natin ang ating sarili: “Sapagka’t ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon” (Marcos 8:35). Ang paglilingkod ay magandang paraan para matagpuan natin ang ating sarili. Sinasanay tayo nitong gawin ang ginawa ni Jesus. Itinuro Niya na pagmamahal sa Diyos ang unang utos at pagmamahal sa ating kapwa ang ikalawa. Ipinapakita namin ang aming pagmamahal sa Diyos sa paglilingkod sa isa’t isa. At mahal namin ang aming pinaglilingkuran. Ang paglilingkod ay nagpapaligaya sa amin na hindi kailanman naibibigay ng pagtutuon para sa pansariling kapakanan. Nangyayari ito sa malalaki at maliit na paraan, sa publiko at sa pribadong lugar, sa mga kaibigan at estranghero.

Maging ang maliliit na bagay na ginagawa namin, gaya ng pagtulong sa isang tao sa kanyang hardin o pagbubukas ng pintuan para sa kanya, ay maaaring magpagaan nang kaunti sa kanilang buhay—at higit na magpaligaya sa amin. Hindi mo na kailangang maghanap pa sa malayo para makakita ng mga oportunidad na makapagbigay ng iyong panahon at lakas sa paglilingkod. Ang kagandahan ng pagsunod sa halimbawa ni Cristo ay na hindi na natin kailangang suriin kung kanino, kailan o paano tayo maglilingkod, kumikilos na lang tayo. Maaari natin itong planuhin o biglaang dumarating, para sa isang taong kilala natin o sa isang estranghero. Ang paglilingkod ng Kristiyano ay hindi naghahangad ng pagkilala, hindi tumatanggap ng gantimpala at pagmamahal ang dahilan sa paggawa nito.