Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Simbahan ni Cristo

Ang Simbahan ni Jesucristo

Kapalit ng pagsunod sa landas ni Jesucristo, nangako Siya sa atin ng maraming bagay, dalawa rito ay Kanyang sasagutin ang ating mga panalangin at bibigyan tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kailangan nating lahat ng kaunting pahinga. Lahat tayo ay nahihirapan sa isang bagay. Sa ating lahat sinabi Niya: Ibaba ang inyong mga pasanin. Hayaang ako ang bumuhat nito. Tumalikod sa kadiliman at tumungo sa liwanag. Nangako rin Siya ng kapayapaan. “Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo.… Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27).

Ang landas patungo sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo ay nakabalangkas sa ipinanumbalik na ebanghelyo at itinuturo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagsisimula ito sa pagkabinyag sa kawan ni Cristo at pakikibahagi sa Kanyang mga sagradong ordenansa at pakikiisa sa Kanyang Simbahan. Patuloy ang paglalakbay kasama ang isang mapagmahal na kongregasyon na ang layunin ay magpasigla at mapasigla—at sa huli ay maligtas sa Kaharian ng Diyos.