Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Ang Plano ng
Kaligayahan ng Diyos

“Saan ako nanggaling at bakit?”

Ang iyong buhay ay hindi nagsimula sa pagsilang at hindi magwawakas sa kamatayan. Bago ka naparito sa lupa, ang iyong espiritu ay kapiling ng Ama sa Langit na lumikha sa iyo. Kilala mo Siya, at kilala at mahal ka Niya. Masayang panahon iyon kung kailan tinuruan ka ng tungkol sa plano ng kaligayahan ng Diyos at ng landas patungo sa tunay na kagalakan. Ngunit tulad ng paglisan ng karamihan sa atin mula sa ating tahanan at mga magulang paglaki natin, batid ng Diyos na kailangan mo ring gawin ito. Alam Niya na hindi ka uunlad kung hindi ka lilisan sandali. Kaya tinulutan ka Niya na pumarito sa lupa upang dumanas ng kagalakan—gayundin ng sakit—ng pisikal na katawan.

Ang isang dahilan kaya napakahirap ng buhay na ito kung minsan ay wala tayo sa piling ng Diyos. Hindi lamang iyan, hindi rin natin maalala ang ating buhay bago tayo isinilang na ibig sabihin ay kailangan nating mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na sa pamamagitan ng paningin. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali, ngunit ipinangako Niya na ang Kanyang espiritu ay paroroon kapag kailangan natin Siya. Kahit parang gayon nga kung minsan, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay.