Lagpasan ang navigation
Miyembro
Pinahahalagahan
Paniniwala
Bisitahin Kami
FAQ
.
Makipag-usap sa Amin

Kalayaang Pumili

Ang Kalayaan ay Bahagi ng Plano ng Diyos

Kunwari’y lalabas ka para kumain at umorder ng salad, at sinabi sa iyo ng waiter na hindi ito maisisilbi sa iyo, sa halip ay sopas ang ibibigay sa iyo. Ano ang mararamdaman mo? Ang pagpili sa sopas o salad ay maliit na bagay lang, pero nagpapakita ito ng isang likas na katangian ng tao: ayaw nating mapuwersa sa mga desisyong kaya naman nating gawing mag-isa. Ayaw nating pinipilit tayo. Nahaharap man tayo sa mas mabibigat na desisyon, na may implikasyon sa ating moralidad, mahalagang tayo ang pumili para sa ating sarili. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating kalayaan at lagi Niyang igagalang ang ating kalayaang pumili. Kahit tayo ang “mananagot” sa ating mga pinili (Doktrina at mga Tipan 101:78) at laging may ibubunga ang mga piniling iyon kapwa mabuti at masama, hindi kailanman sinang-ayunan ng Diyos ang paggamit ng puwersa. Katunayan, pinapahalagahan ng Diyos ang diwa ng kalayaan at alam Niya na kailangan ng espiritu ng tao ang kalayaan para mahusay na makapaglingkod at maniwala sa Kanya. Sinabi Niya kina Adan at Eva na huwag kumain ng ipinagbabawal na bunga, ngunit Kanya ring sinabi, “gayon pa man, ikaw ay maaaring mamili para sa iyong sarili.” (Moises 3:17)

Mahalagang huwag tapakan ang kalayaan ng ibang tao para sa pansarili nating hangarin. Kahit nadarama natin na ang iniisip natin ay para sa “kabutihan” ng ibang tao, mahalaga na lahat ay may karapatan sa sarili nilang opinyon at mga paniniwala.