Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Paglilingkod sa Kapwa

Lahat Tayo ay Maaaring Maglingkod

Sabi ni Jesucristo, “Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan” (Juan 15:13). Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating mamatay para ipakita na mahal natin ang ating mga kaibigan. Itinataya natin ang ating buhay tuwing inuuna natin ang mga pangangailangan ng ibang tao kaysa ating sarili. (At ang “mga kaibigan” na binanggit sa mga banal na kasulatan sa itaas ay maaaring maunawaang lahat ng kakilala natin, dahil iniutos din sa atin ni Jesus na “mangagibigan sa isa’t isa.”)

Itinataya natin ang ating buhay sa paglilingkod. Ang mga miyembro ng simbahan ay maraming oportunidad na maglingkod. Gumagawa kami ng maliliit na kabutihan sa aming kapwa, nakikibahagi sa paglilingkod sa komunidad, gumaganap ng mga responsibilidad sa loob ng aming mga kongregasyon o nag-aambag sa malawakang pagtulong ng Simbahan sa mga tao. Pinararamdam sa amin ng mga gawaing ito, malaki man o maliit, ang kaligayahan na makaugnayan ang ating mga kapatid at ipinaaalala sa amin na madalas itulot ng Diyos na kami ang maging sagot sa mga panalangin ng iba.