Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Mabuting Pagkamamamayan

Makibahagi sa Iyong Komunidad

Ang aming pananampalataya sa Diyos ay naghihikayat sa amin na maging tapat na mamamayan ng aming bansa, estado at bayan. Kung iisipin namin ang pinakamahalaga, maaalala namin na lahat tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Diyos—literal na magkakapatid. Sa pagsisikap na maging mabubuting mamamayan sa abot ng aming makakaya, nagagawa naming mas maganda, payapa at mainam na lugar ang mundong aming ginagalawan para sa aming sariling pamilya at sa aming kapwa.

Paano natin matutulungan ang sarili nating komunidad? Ano ang gagawin natin para maging mas mainam na lugar ang ating bansa? Ang pagiging mabuting mamamayan ay maaaring maging kasingsimple ng pagsasaliksik tungkol sa mga isyu sa pulitika para maging maalam tayong mga botante, o pag-oorganisa ng isang liga ng soccer para may magawa ang mga bata sa ating pamayanan na masaya at ligtas paglabas nila ng paaralan. O maaari nating lutasin ang isang mas malaking problema ng ating lungsod o estado, gaya ng paghahanap ng mga paraan para mabawasan ang krimen o mapaganda ang library sa lugar. Paano man natin pagandahin ang ating paligid, makatitiyak kami na “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos” (Mosias 2:17).