Lagpasan ang navigation
Miyembro
Pinahahalagahan
Paniniwala
Bisitahin Kami
FAQ
.
Makipag-usap sa Amin

Joseph Smith

Joseph Smith: Isang Propeta ng Diyos

Ang kanlurang bahagi ng New York State noong mga unang taon ng 1800s ay kilala bilang “Burned Over District.” Matindi ang damdaming naroon tungkol sa relihiyon. Maraming relihiyon ang nagsugo ng mga ministro para maghanap ng mga sasapi sa kanilang kawan. Kaya nga, inakala, na wala nang natira pa para kumbinsihin. Iyon ay isang panahon at lugar ng pagkakagulo sa paksang relihiyon.

Ganito ang sitwasyon nang isilang si Joseph Smith, Jr., anak nina Joseph at Lucy Mack Smith. Ang kanyang malaking pamilya ay nasa kalipunan ng kasiglahang ito sa relihiyon, na nagnanais na mabuhay nang matwid ngunit hindi tiyak kung alin sa mga nagtutunggaliang mga simbahan ang tamang sapian. Naniwala ang mga miyembro ng pamilya ni Joseph sa iba’t ibang relihiyon, ngunit hindi nila tiyak kung ang simbahan nila ang totoong Simbahan ni Cristo.

Ang mga miyembro ng Simbahang Mormon ay nagbabahagi ng kanilang damdamin at patotoo tungkol kay Joseph Smith, ang Propeta.