Lagpasan ang navigation
Miyembro
Pinahahalagahan
Paniniwala
Bisitahin Kami
FAQ
.
Makipag-usap sa Amin

Jesucristo

Si Jesucristo na Ating Tagapagligtas

Si Jesucristo ang Tagapagligtas ng sanlibutan at ang Anak ng Diyos. Siya ang ating Manunubos. Itinuturo sa atin ng Banal na Bilia na ang ina ni Jesucristo ay si Maria, ang Kanyang ama sa lupa ay si Jose, na Siya ay isinilang sa Betlehem at lumaki sa Nazaret, at nagtrabahong kasama ni Jose bilang karpintero. Nang siya ay mag-30 taong gulang, sinimulan Niya ang tatlong-taong paglilingkod na nagtuturo, nagbabasbas, at nagpapagaling ng mga tao sa Banal na Lupain. Itinatag din Niya ang Kanyang Simbahan at binigyan ang Kanyang mga apostol ng “kapangyarihan at kapamahalaan” (Lucas 9:1) upang makatulong sa Kanyang gawain.

Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin namin kapag sinasabi namin na Siya ang Tagapagligtas ng sanlibutan? Ang Manunubos? Bawat isa sa mga titulong ito ay nagtuturo sa katotohanan na si Jesucristo ang tanging daan para makabalik tayo sa piling ng ating Ama sa Langit. Nagdusa si Jesus at ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan, na nagbigay sa bawat anak ng Diyos ng kaloob na pagsisisi at kapatawaran. Sa pamamagitan lamang ng Kanyang awa at biyaya makaliligtas ang sinuman. At ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli ang naghanda ng daan para madaig din ng bawat tao ang pisikal na kamatayan. Ang mga kaganapang ito ay tinatawag na Pagbabayad-sala. Sa madaling salita, iniligtas tayo ni Jesucristo mula sa kasalanan at kamatayan. Dahil diyan, siya ang tunay nating Tagapagligtas at Manunubos. Balang-araw magbabalik si Jesucristo upang maghari sa lupa sa kapayapaan sa loob ng isang libong taon. Si Jesucristo ang Anak ng Diyos, at Siya ang ating magiging Panginoon magpakailanman.