Lagpasan ang navigation
Miyembro
Pinahahalagahan
Paniniwala
Bisitahin Kami
FAQ
.
Makipag-usap sa Amin

Gawaing Misyonero

Isang Misyonerong Simbahan

Kunwari’y nakatuklas ka ng lunas sa kanser. Gaano mo kabilis ibabalita ang tungkol sa iyong natuklasan? Kanino mo ito sasabihin? Ang ebanghelyo ni Jesucristo ang lunas sa napakaraming hinaing sa buhay kaya nais ng mga Mormon na ibahagi ang mabuting balita ng buhay na walang hanggan nang gayon din kabilis.

Ang Simbahan ng Panginoon ay isang misyonerong simbahan noon pa man. Ang buhay ni Jesucristo ang perpektong halimbawa ng gawaing misyonero. Nang magministeryo Siya sa lupa, itinuro niya ang ebanghelyo sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng klase ng tao. Tinuruan ni Jesus ang edukadong kalalakihan sa templo, ang mga makasalanan, ang matatapat at hindi naniniwala. Tumawag din Siya ng mga apostol at iba pang mga disipulo upang ipangaral ang ebanghelyo upang mas maraming taong makarinig tungkol sa mga pagpapala ng Kanyang ebanghelyo. Karamihan sa kanilang pangangaral noong buhay pa si Cristo ay sa kanilang sariling mga tao, ang mga Judio. Matapos mabuhay na mag-uli si Jesus, binisita Niya ang Kanyang mga apostol at isinugo sila upang mangaral sa mga gentil. Iniutos Niya sa kanila, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15).