Lagpasan ang navigation
Makipag-usap sa Amin

Ang Aklat ni Mormon

Ang Salita ng Diyos

Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon

Ang mga misyonero ay namimigay ng mga kopya ng Aklat ni Mormon sa lahat ng dako ng mundo, hanggang sa oras na ito. At ano naman ang aklat na ito? Kung ibinibigay ito nang libre, bakit itinuturing ng napakaraming miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang kanilang Aklat ni Mormon na isa sa kanilang pinakamahahalagang pag-aari? Anong klaseng aklat ang makapagpapabago ng buhay, isipan at puso ng napakaraming mambabasa? Anong klaseng aklat ang makasasagot sa mga tanong ng buhay na tila walang kasagutan?

Ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, tulad ng Biblia. Ito ay Banal na Kasulatan, na ang ayos at nilalaman ay katulad ng sa Biblia. Ang dalawang aklat na ito ay naglalaman ng patnubay ng Diyos ayon sa inihayag sa mga propeta gayundin ng mga kasaysayan ng relihiyon ng iba’t ibang sibilisasyon. Samantalang ang Biblia ay isinulat ng at tungkol sa mga tao sa lupain ng Israel at mga lugar sa paligid, at nangyari mula sa paglikha ng mundo hanggang sa matapos ang kamatayan ni Jesucristo, ang Aklat ni Mormon naman ay naglalaman ng kasaysayan at pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga taong nanirahan sa lupain ng Amerika simula noong mga 600 BC hanggang 400 AD. Itinala ng mga propeta sa Aklat ni Mormon ang mga pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga tao, na tinipon ng isang propetang nagngangalang Mormon sa mga laminang ginto.

Bago pumanaw ang matatapat na Kristiyanong ito, ligtas na naitago ang kanilang talaan. Nakuha ni Joseph Smith ang sinaunang mga talaang ito noong 1827, at sa kaloob at kapangyarihan ng Diyos ay naisalin ni Joseph ang mga sinaunang talaan na nasa atin na ngayon. Ang Aklat ni Mormon, kasama ang Biblia, ay nagpapatotoo na si Jesucristo ang ating banal na Manunubos at na sa pamumuhay ayon sa Kanyang ebanghelyo makadarama tayo ng kapayapaan sa buhay na ito at ng walang-hanggang kaligayahan sa kabilang-buhay.