mormon.org Pandaigdigan

Siya Ang Regalo

Ang unang regalo ng Pasko ay hindi nakabalot. Ito ay regalo ng buhay, ng pag-asa—na ibinigay ng isang mapagmahal na Ama sa lahat ng Kanyang anak: “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak” (Juan 3:16). Siya ang Cristo. Siya ang Pasko. Siya ang Regalo.

Alamin ang tungkol sa regalong si Jesucristo

Gusto kong:

Sino kami

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang opisyal na pangalan ng relihiyong karaniwang tinatawag na Simbahang Mormon. Naniniwala kami una sa lahat na si Jesucristo ang Tagapagligtas ng mundo at Anak ng Diyos.

Kahit magkakaiba ang aming mga pinagmulan at karanasan, nagkakaisa ang mga Mormon sa katapatan kay Jesucristo. Ang site na ito ay nagtatampok sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na nagkukuwento ng kanilang karanasan at naglalahad ng kahalagahan ng kanilang pananampalataya sa kanila.

Alamin pa ang tungkol sa aming pananampalataya