Navigatie overslaan
Chat met ons

Herstelling van
de kerk van Jezus Christus

Christus stichtte zijn kerk op aarde

‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6) zei Christus tegen zijn volgelingen tijdens zijn korte maar krachtige zending op aarde. Het was een geschikte en noodzakelijke boodschap omdat veel mensen enkele honderden jaren voor zijn geboorte de geboden van God niet meer naleefden. Christus bracht licht terug op aarde toen Hij zijn evangelie verkondigde, net zoals Hij tegen de profeten vanouds als Abraham, Isaak en Mozes had gedaan. Hij koos twaalf mannen als zijn apostelen — waaronder Petrus, Jakobus en Johannes. Hij legde zijn handen op hun hoofd om ze het gezag van het priesterschap te verlenen, zodat ze konden dopen, zijn kerk konden leiden en zijn woord over de hele wereld verspreiden.

Ondanks zijn grote invloed en vele wonderen werd Hij uiteindelijk verworpen en gekruisigd. Na zijn dood gingen zijn moedige en getrouwe apostelen zonder Hem verder. Ze doopten nieuwe leden en stichtten verscheidene gemeenten.

De grote afval

Ongeacht de moedige inspanningen van de apostelen van Christus en hun trouwe volgelingen begon de kerk van Christus te verdwijnen. De leden werden ernstig vervolgd en op één na werden alle apostelen gedood. Die periode wordt de grote afval genoemd, toen er een ‘afval’ (2 Tessalonicenzen 2:1–3) van het evangelie van Christus was. Het apostolische gezag om priesterschapssleutels te verlenen en openbaringen voor de kerk te ontvangen, ging verloren, evenals veel waardevolle leringen. Er slopen fouten over zijn leringen in de kerk die tot tegenstrijdige meningen en verloren waarheden leidden. Deze periode wordt de grote afval genoemd.

Het christendom heeft het zonder gezag of goddelijke leiding moeilijk gehad met tegenstrijdige meningen over de meest fundamentele evangelieleer. Zonder het priesterschapsgezag of het volledige evangelie waren de mensen op hun eigen wijsheid aangewezen om de Schriften, beginselen en verordeningen te interpreteren. Valse denkbeelden deden hun intrede en veel van de kennis omtrent de ware aard van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest ging verloren. Onmisbare leerstellingen zoals geloof, bekering, doop en de gave van de Heilige Geest werden verdraaid en belangrijke beginselen raakten in zijn geheel verloren.

Eeuwen later zagen geïnspireerde mensen, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, in dat gebruiken en leerstellingen waren veranderd of verloren gegaan en ze probeerden de kerken waartoe zij behoorden te hervormen. Maar zonder het gezag van de apostelen van de Heer Jezus Christus konden zijn evangelie en zijn kerk niet in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.