Oikeudet ja käyttö


KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot. Ellei käyttäjä hyväksy jotakin ehtoa, hänen ei pidä käyttää tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, joten käyttäessään tätä sivustoa käyttäjän tulee tarkistaa muutokset. Mikäli hän käyttää edelleen tätä sivustoa sen jälkeen kun näihin ehtoihin tulleista muutoksista on ilmoitettu, se merkitsee, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.

LISENSSIT JA RAJOITUKSET

Tämän sivuston omistaa ja sitä hoitaa Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin korporaatio]. Kaikki tällä sivustolla julkaistu aineisto (mukaan lukien kuvamateriaali, teksti, kuvakkeet, esitykset, tietokannat ja yleiset tiedot) on meidän omistamaamme, tai meillä on siihen lisenssi. Tältä sivustolta voi katsella, ladata ja tulostaa aineistoa vain yksityiseen, epäkaupalliseen käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Lisäksi tiedotusvälineissä työskentelevät saavat toisintaa aineistoa käytettäväksi perinteisissä julkisissa uutisfoorumeissa, ellei toisin ole ilmoitettu. Tällä sivustolla olevaa aineistoa ei saa julkaista toisilla verkkosivuilla tai muissa tietoverkoissa ilman lupaamme. Tämän sivuston aineiston siirtäminen tai jakaminen muille sivustoille on kielletty. Tämän sivuston tai tältä sivustolta löydetyn tiedon (mukaan lukien tietoja antaneiden nimet ja osoitteet) käyttäminen tuotteiden tai palvelujen myymiseen tai myynninedistämiseen, asiakashankintaan tai mihinkään muuhun kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty.

Edellä mainitusta huolimatta varaamme itsellemme yksinoikeuden harkintaan sekä oikeuden kieltää, peruuttaa ja rajoittaa tämän sivuston käyttöä toisintaminen mukaan lukien. Meidän velvollisuutenamme ei kuitenkaan ole päättää, mitä ”kohtuullinen käyttö” tarkoittaa niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat käyttää tämän sivuston aineistoa. Se on täysin käyttäjän vastuulla. Lisäksi meitä ei voi vaatia antamaan lisätietoa lähdelainauksista eikä takaamaan, että aineiston käyttö muihin tarkoituksiin on selvitetty. Se jää viime kädessä käyttäjän vastuulle. Kirkko pidättää kuitenkin itsellään oikeuden estää aineistonsa väärinkäytön ja tulkita ”kohtuullisen käytön” siten kuin se lain ymmärtää.

LINKITYS

Näillä sivuilla saattaa olla käyttäjän avuksi linkkejä muiden ylläpitämiin verkkosivustoihin. Me emme ylläpidä emmekä kontrolloi näitä sivustoja emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä. Vaikka olemme pyrkineet hyvässä uskossa linkittämään vain hyvää makua osoittavia, asianmukaisia sivustoja, jotkin saattavat sisältää sopimatonta tai paheksuttavaa aineistoa. Jos käyttäjä tätä sivustoa käyttäessään löytää sellaista aineistoa, pyydämme häntä ilmoittamaan siitä heti meille. Uskomme, että ne, jotka esittävät tietoja internetissä, odottavat, että ne ovat julkisesti ja laajalti käytettävissä. Siksi uskomme, että linkit muille sivustoille ovat lain mukaan sallittuja ja vastaavat internetiä käyttävien odotuksia. Jos kuitenkin käyttöä jollekin tietylle sivustolle pitäisi rajoittaa, sivuston operaattorin tulee viipymättä ilmoittaa siitä meille.

TOIMIVALTA JA SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tähän sopimukseen sovelletaan Amerikan yhdysvaltoihin kuuluvan Utahin osavaltion lakia ja sen määräyksiä tämänkaltaisista sopimuksista, eikä siihen sovelleta muiden alueiden muiden lakien periaatteita eikä toisensisältöisiä lakeja. Kaikki oikeudelliset vaateet, joita käyttäjä esittää tätä sivustoa koskevaa sopimusta tai muita tätä sivustoa koskevia asioita kohtaan, tulee esittää Salt Laken piirikunnassa Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevissa joko osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimissa, ja käyttäjä antaa täten suostumuksensa asian jättämiseksi näiden oikeusistuimien tuomiovaltaan kaikkia tällaisia vaateita koskevissa oikeustoimissa. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on laiton, mitätön tai toimeenpanokelvoton joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muihin ehtoihin, ellemme päätä, että pätemätön tai toimeenpanokelvoton lauseke on sopimukselle välttämätön ehto, missä tapauksessa saatamme yksinomaisesta harkinnastamme muuttaa sopimusta.

VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET

Emme ole vastuussa mistään erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivustolla tai siihen linkitetyillä sivustoilla olevan aineiston käytöstä tai käyttäjän kykenemättömyydestä käyttää sitä, mukaan lukien menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen sekä ohjelmien tai muun datan menettäminen käyttäjän tiedonkäsittelyjärjestelmässä mutta kuitenkaan rajoittumatta yksinomaan niihin. Missään tapauksessa kokonaisvastuumme kaikista käyttäjälle koituneista vahingoista, menetyksistä tai oikeuskuluista ei ylitä käyttäjän tälle sivustolle tai siihen linkitetylle sivustolle pääsystään maksamaa summaa, mikäli sellainen on maksettu.

VASTUUVAPAUS

TÄLLÄ SIVUSTOLLA TAI SIIHEN LIITTYVILLÄ SIVUSTOILLA OLEVA AINEISTO ON TARJOTTU SELLAISENA KUIN SE ON JA VAILLA MINKÄÄNLAISIA NIIN ILMAISTUJA KUIN IMPLISIITTISIÄKIN VASTUITA. SOVELTUVAN LAIN SUURIMMASSA LAAJUUDESSA SANOUDUMME IRTI KAIKISTA TAKUISTA, NIMENOMAISISTA JA IMPLISIITTISISTÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI TYHJENTÄVÄSTI, OMISTUKSEEN LIITTYVÄT VASTUUT JA IMPLISIITTISET TAKUUT TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ME EMME TAKAA, ETTÄ TÄHÄN SIVUSTOON SISÄLTYVÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI PALVELIN, JOKA SIVUSTON TOIMINNAN MAHDOLLISTAA, OVAT VAPAITA VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA AINEKSISTA.

TAVARAMERKIT

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja Mormon ovat Intellectual Reserve Inc:in tavaramerkkejä.

Tarvitessaan apua tai lisätietoja kirkon tekijänoikeuksin suojatusta aineistosta käyttäjä voi ottaa yhteyden kirkon Intellectual Property Officeen [Aineettoman omaisuuden toimisto]:

Puhelinnumero: +1 801 240 3959 tai +1 800 453 3860, alanumero 2-3959

Faksi: +1 801 240 1187

Sähköpostiosoite: cor-intellectualproperty@ldschurch.org . Joissakin tapauksissa vastaaminen voi viedä kahdesta neljään viikkoa.