Znovuzřízení pravdy

Naše poselství je mimořádné a prosté. Bůh je náš Otec. My jsme Jeho děti. Má nás rád jako svou rodinu a přeje si, abychom se k Němu vrátili a žili s Ním.

Bůh vás zná osobně a miluje vás víc, než dokážete pochopit. Přeje si, abyste byli šťastní, nyní a navždy. Aby Nebeský Otec dosáhl tohoto cíle, připravil plán, kterému se říká evangelium Ježíše Krista. Ježíš Kristus je Syn Boží; skrze Jeho učení lze najít pokoj v životě a radost na věčnosti.

Již od začátku světa se Bůh řídí jednoduchým postupem, který je součástí jeho plánu. Zvolí si proroka (jako byl Noé nebo Mojžíš), aby učil evangeliu a vedl lid. Naneštěstí ale většina Božích dětí Jeho proroky ignoruje, neposlouchá nebo odmítá.

Jak bylo slíbeno, Nebeský Otec poslal na zem svého Syna Ježíše Krista. Ježíš Kristus žil dokonalým, bezhříšným životem. Zorganizoval svou Církev, učil svému evangeliu a vykonal mnoho zázraků. Ač je to neuvěřitelné, i Ježíš Kristus byl odmítnut. Po Kristově smrti se mnozí lidé začali vzdalovat Jeho pravému učení, nebo toto učení začali překrucovat. Následkem toho Bůh odňal pravomoc vést Církev, kterou Kristus založil.

Náš milující Nebeský Otec „včera i dnes tentýž jest, i na věky“ (viz Židům 13:8). Tak jako v dávných dobách i dnes se řídí svým jednoduchým postupem. Znovu na zemi prostřednictvím proroka zřídil evangelium Ježíše Krista. Tento prorok, kterého Bůh povolal, aby znovuzřídil Boží pravdu, se jmenoval Joseph Smith. Důkaz o tomto Znovuzřízení se nachází v Knize Mormonově, kterou můžete číst, nad kterou můžete přemítat a o které se můžete modlit.

Bůh i nadále promlouvá své slovo a zjevuje i dnes svou pravdu prostřednictvím žijícího proroka. Pokud se na to Nebeského Otce v modlitbě zeptáte, potvrdí vám, že je to pravda.