Plán štěstí Nebeského Otce

Znovuzřízené evangelium Ježíše Krista nám pomáhá porozumět smyslu života a tomu, kdo jsme. Dává nám naději a pomáhá nám najít pokoj, radost a štěstí. Učí nás, odkud jsme přišli, proč jsme zde na zemi a kam půjdeme po tomto životě.

Plán, který Bůh připravil pro spasení, je odpovědí na tíživé životní otázky, jako například „Odkud jsem přišel?“ „Co je smyslem mého života?“ „Co se se mnou stane, až zemřu?“

Odkud jsem přišel? Váš život nezačal narozením a neskončí smrtí. Skládáte se z duchovního těla (které se někdy nazývá duše) a z těla hmotného. Vaše duchovní tělo stvořil Nebeský Otec, a vy jste s Ním žili předtím, než jste se narodili na zemi. Znali jste Ho a milovali jste Ho, a Nebeský Otec znal a miloval vás.

Co je smyslem mého života? Účelem toho, že jste opustili Boží přítomnost, abyste přišli na zem, bylo získat hmotné tělo, zkušenosti a učit se správně rozhodovat. Bůh vás nabádá k dobrému a k tomu, abyste Ho následovali, zatímco Satan vás pokouší, abyste Bohu nevěnovali pozornost a abyste hřešili. Když se dopustíte hříchu, oddělujete se tím do určité míry od Boha. Hřích a jeho následky nemůžete překonat bez Ježíše Krista. Ježíš Kristus dobrovolně trpěl za vaše hříchy, bolesti, nemoci a trápení. Cena, kterou takto zaplatil, se nazývá Usmíření. Kristova usmiřující oběť umožňuje, aby nám bylo odpuštěno, což nám přináši vnitřní pokoj a štěstí.

Co se se mnou stane, až zemřu? Tělesná smrt je v plánu Nebeského Otce krokem vpřed. Když zemřete, váš duch opustí vaše tělo a odejde do duchovního světa, což je místo, kde se budete učit a připravovat. Jedním z Božích darů je vzkříšení, opětovné spojení hmotného těla a ducha, jež je umožněno Vzkříšením Ježíše Krista. Poté, co budete vzkříšeni, předstoupíte před Boha, abyste byli souzeni podle svých skutků a záměrů svého srdce. Pokud jste uvěřili v Ježíše Krista, činili pokání ze svých hříchů a řídili se Jeho přikázáními, budete se moci těšit z věčného života v přítomnosti našeho Nebeského Otce.

  Díky znovuzřízení evangelia Ježíše Krista prostřednictvím Proroka Josepha Smitha jsme získali větší znalost o plánu spasení. Sami pro sebe můžete poznat, že tyto věci jsou pravdivé, když se v modlitbě zeptáte Nebeského Otce.