Poslušnost Božích přikázání

Bůh si přeje, aby Jeho děti byly šťastné.  A proto nám dal přikázání a pokyny, že je máme dodržovat.  Proroku Josephu Smithovi Pán řekl: „Ale naučte se, že ten, kdo činí díla spravedlivosti, obdrží odměnu svou, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.“

Nauka a smlouvy 59:23

Bůh vám dává přikázání k vašemu prospěchu, neboť to jsou pokyny k tomu, jak vést šťastný a produktivní život. Čím více se budete dozvídat o Bohu a čím více se bude prohlubovat vaše láska k Němu, tím více si budete přát konat Jeho vůli. (Jan 14:21.) Jakmile přikázáním porozumíte, musíte mít odvahu Boha poslouchat, i když to někdy znamená vzdát se toho, co si velmi přejete. Váš milující Nebeský Otec vám za vaši poslušnost požehná a vy obdržíte „pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde“. ( Nauka a smlouvy 59:23.)

Bůh vám dal svobodu jednání – schopnost a možnost rozhodovat se mezi dobrem a zlem. Když Boha posloucháte tím, že následujete vliv Ducha, a když se svými rozhodnutími snažíte konat Jeho vůli, projevujete Mu svou lásku. Neposlušnost vám přinese zármutek.

Nebeský Otec zná vaše slabosti a má s vámi trpělivost. Když se budete snažit dodržovat Jeho přikázání, bude vám žehnat.

Bůh zjevil Mojžíšovi Desatero přikázání, aby vedl svůj lid:

  • „Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.“ (Exodus 20:3.)
  • „Neučiníš sobě rytiny.“ (Exodus 20:4.)
  • „Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo.“ (Exodus 20:7.)
  • „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ (Exodus 20:8.)
  • „Cti otce svého i matku svou.“ (Exodus 20:12.)
  • „Nezabiješ.“ (Exodus 20:13.)
  • „Nesesmilníš.“ (Exodus 20:14.)
  • „Nepokradeš.“ (Exodus 20:15.)
  • „Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.“ (Exodus 20:16.)
  • „Nepožádáš.“ (Exodus 20:17.)

Desatero přikázání platí i dnes a učí každého, aby uctíval Boha a vážil si Ho, a také učí tomu, jak máme jednat s ostatními lidmi. Dodržování Desatera přikázání přináší požehnání jedincům, rodinám i celé společnosti.