Ježíš Kristus – náš Spasitel

„Vizte, jsem Ježíš Kristus, o němž proroci svědčili, že přijde na svět. A vizte, jsem světlo a život světa; a... Otce jsem oslavil v tom, že jsem na sebe vzal hříchy světa, v čemž jsem vytrpěl vůli Otce ve všech věcech od počátku.“

Kniha Mormonova, 3. Nefi 11:10–11

Nebeský Otec vás má rád a přeje si, abyste po tomto životě žili s Ním v Jeho přítomnosti. Jeho plán, který se nazývá evangelium Ježíše Krista, vás povede zpátky k Němu, pokud se rozhodnete ho následovat.

Evangelium Ježíše Krista je prosté. Začíná vírou v Ježíše Krista. Víra v Ježíše Krista znamená věřit v Něho, důvěřovat Mu a spoléhat na Něho. Víra v Ježíše Krista vás vede k touze změnit svůj život k lepšímu. Skrze pokání můžete změnit myšlenky, touhy, zvyky a činy, které nejsou v souladu s Božím učením. Nebeský Otec slibuje, že když budete činit pokání, hříchy vám odpustí.

Víra v Ježíše Krista a pokání vás připravují na křest a dar Ducha Svatého. Ježíš Kristus učil, že každý musí být pokřtěn vodou a Duchem, aby mu byly odpuštěny hříchy. Skrze křest vykonaný tím, kdo je nositelem Boží kněžské pravomoci, a skrze přijetí Ducha Svatého dojde k vašemu duchovnímu znovuzrození. Bůh vám dává slib, že od Něj po křtu obdržíte dar Ducha Svatého, který vás povede, bude vás utěšovat a pomůže vám najít a rozpoznat pravdu.

Evangelium Ježíše Krista bylo znovuzřízeno skrze zjevení od Boha Proroku Josephu Smithovi a dalším prorokům. Když se v modlitbě zeptáte Nebeského Otce, můžete sami pro sebe poznat, že tyto věci jsou pravdivé.