Podmínky používání


PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Pokud s kteroukoli z podmínek nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto podmínky, proto se o případných změnách průběžně informujte. Pokud budete používat tyto webové stránky i po zveřejnění případných změn těchto podmínek, vyjadřujete tím souhlas s těmito změnami.

LICENCE A PRÁVNÍ OMEZENÍ

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Korporace presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Veškeré materiály nacházející se na těchto stránkách (včetně videa, textu, ikon, obrázků, databází a všeobecných údajů) jsou buď naším vlastnictvím, nebo na ně máme licenci. Materiály na těchto stránkách si můžete prohlížet, stahovat nebo tisknout pouze pro svou vlastní, neobchodní potřebu, pokud není uvedeno jinak. Kromě toho tyto materiály nesmějí být reprodukovány pracovníky médií k použití v tradičních zpravodajských prostředcích, pokud není uvedeno jinak. Materiály z těchto stránek nesmíte bez našeho souhlasu zveřejnit na jiné webové stránce nebo v počítačové síti. Materiál z těchto webových stránek nesmíte převádět nebo distribuovat na jiné webové stránky. Tyto webové stránky nebo údaje nacházející se na těchto webových stránkách (včetně jmen a adres těch, kteří tyto údaje zadali) nesmíte použít k prodeji nebo k nabízení produktů nebo služeb, k získávání klientů nebo k jakémukoli jinému obchodnímu účelu.

Bez ohledu na výše uvedené informace si vyhrazujeme výhradní právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo omezit užívání těchto stránek, včetně reprodukce, případně odvolat již udělené svolení. Není však naší zodpovědností stanovovat, jak má vypadat „řádné užívání“ materiálů na těchto stránkách těmi, kteří si je přejí využít. Toto je zcela zodpovědností uživatele. Dále nejsme vázáni povinností poskytovat doplňující údaje o autorech nebo zdrojích nebo garantovat oprávnění použít zveřejněné materiály jiným způsobem. Toto je zcela zodpovědností uživatele. Církev si však vyhrazuje právo bránit se neoprávněnému užívání svých materiálů a interpretovat „řádné užívání“ podle svého chápání zákona.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Pro vaše pohodlí uvádíme na svých stránkách odkazy na webové stránky, které spravuje někdo jiný. Jde o webové stránky, které nespravujeme a které nemáme pod kontrolou, a nejsme tedy zodpovědni za jejich obsah. Ačkoli jsme se v dobré víře snažili uvést odkazy pouze na vkusné a vhodné webové stránky, některé mohou obsahovat nevhodný nebo sporný materiál. Pokud na těchto stránkách na takový materiál narazíte, laskavě nás o tom bezodkladně informujte. Věříme, že ti, kteří zveřejňují informace na internetu, tak činí proto, aby je učinili dostupnými široké veřejnosti. Proto se domníváme, že poskytování odkazů na jiné stránky je právně přípustné a v souladu s očekáváním těch, kteří internet využívají. Pokud by však měl být přístup na nějaké webové stránky zamezen, žádáme správce stránek, aby nás o tom ihned informoval.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva bude posuzována podle zákonů státu Utah (Spojené státy americké), které se týkají smluv uzavřených a naplňovaných zcela na území tohoto státu, bez ohledu na konflikt právních principů. Jakékoli kroky, které podniknete k vymáhání nároků vyplývajících z této smlouvy nebo které se budou týkat jakékoli záležitosti související s těmito webovými stránkami, budou řešeny buď u státního, nebo u federálního soudu v Salt Lake County, Utah, USA a vy tímto vyjadřujte souhlas s příslušností k jurisdikcím a místní příslušností k uvedeným soudům pro případ vedení jakéhokoli takového sporu. Je-li jakékoli ujednání této smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela či zčásti, zbývající ujednání tím nebudou dotčena, ledaže bychom rozhodli, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání představuje nezbytný prvek smlouvy. V takovém případě můžeme zcela podle svého uvážení smlouvu pozměnit.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoli specifické nebo následné škody, vyplývající z vašeho užití, nebo nemožnosti užití, materiálů na těchto webových stránkách nebo na kterékoli odkazované stránce, včetně, avšak bez omezení, škod ze ztráty zisku, zrušení obchodu a ztráty programů nebo dalších dat na vašem systému zpracovávajícím informace. V žádném případě výše našeho ručení vůči vám za všechny škody, ztráty a žaloby nepřesáhne částku uhrazenou vámi, byla-li nějaká uhrazena, za přístup na tyto stránky nebo na kteroukoli odkazovanou stránku.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A NA KTERÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE PŘÍSTUP K FUNKCÍM OBSAŽENÝM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO PROSTÝ CHYB, ŽE PORUCHY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU PROSTÉ VIRŮ NEBO DALŠÍCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a mormon jsou ochranné známky společnosti Intellectual Reserve, Inc.

Pro další asistenci nebo informace související s církevními materiály chráněnými autorskými právy se můžete obrátit na církevní úřad Intellectual Property Office:

Telefon: 001-801-240-3959 nebo 001-800-453-3860, linka 2-3959

Fax: 001-801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org. Poskytnutí odpovědi může v některých případech trvat 2 až 4 týdny.