Skip navigation
Pakig-chat Namo

Ang Simbahan ni Kristo

Ang Simbahan ni Jesukristo

Agig bawos sa pagsunod sa paagi ni Jesukristo , misaad Siya kanato og daghang mga butang, duha niini mga tubag sa atong mga pag-ampo ug kapahulayan sa atong mga kalag. Kitang tanan makapahulay og kadiyot. Kitang tanan nakigbisog og usa ka butang. Kanatong tanan Siya miingon: Ibutang ang inyong mga luwan. Ako ang mokarga sa inyong gipas-an. Pahilayo gikan sa kangitngit ug paingon ngadto sa kahayag. Misaad usab Siya og kalinaw. “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” ( Juan 14:27).

Ang mapa sa dalan ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo gilatid diha sa gipahiuli nga ebanghelyo ug gitudlo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagsugod kini sa dihang nabunyagan ngadto sa panon ni Kristo ug nag-apil sa Iyang sagrado nga mga ordinansa ug sa pag-fellowship sa Iyang Simbahan. Ang panaw nagpadayon uban sa mahigugmaong kongregasyon kansang katuyoan mao ang pagbayawug pagabayawon—ug sa katapusan maluwas sa Gingharian sa Dios.