Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Pag-alagad sa Uban

Kitang Tanan Makaalagad

Si Jesukristo miingon “Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala” (Juan 15:13). Wala kini magpasabut nga kinahanglang kita magpakamatay aron sa pagpakita sa atong gugma alang sa atong mga higala. Atong gitugyan ang atong mga kinabuhi kada higayon nga atong unahon ang panginahanglan sa uban sa dili pa ang atoa. (Ug ang “mga higala” nga gihisgutan sa kasulatan sa ibabaw mahimong sabton nga ang tanan nga atong ikahimamat, tungod kay si Jesus misugo usab kanato sa “paghigugmaay sa usag usa.”)

Atong ihalad ang atong mga kinabuhi pinaagi sa pag-alagad. Ang mga miyembro sa Simbahan adunay daghang mga oportunidad sa pag-alagad. Makahimo kita og gamay nga buhat sa kalooy alang sa atong mga silingan, moapil sa pag-alagad sa komunidad, motuman sa mga responsibilidad diha sa atong lokal nga mga kongregasyon o mohatag og dinagko nga kontribusyon sa humanitarian nga paningkamot sa Simbahan. Kini nga mga aksyon, madako o magamay, makapabati nato og kalipay nga makonektar sa atong mga kaigsoonan ug magpahinumdom nato nga ang Dios sa kasagaran mohimo nato isip tubag sa mga pag-ampo sa uban.