Skip navigation
Pakig-chat Namo

Plano sa Dios
Sa Kalipay

“Diin ako gikan ug ngano?”

Ang imong kinabuhi wala magsugod sa pagkatawo ug dili matapos sa kamatayon. Sa wala pa ka moanhi sa yuta ang imong espiritu nagpuyo uban sa Langitnong Amahan kinsa milalang nimo. Nakaila ka Niya, ug Siya nakaila ug nahigugma nimo. Malipayon kadto nga panahon diin gitudloan ka sa plano sa Dios sa kalipay ug sa dalan sa tinuod nga kalipay. Apan sama sa kadaghanan nato nga mobiya sa atong panimalay ug mga ginikanan kon kita modako na, ang Dios nasayud nga ikaw kinahanglang mohimo sa ingon. Nasayud Siya nga ikaw dili molambo kon dili ka mobiya sa makadiyot. Mao nga mitugot Siya nimo nga moanhi sa kalibutan aron makasinati og kalipay—ingon man usab kasakit—sa pisikal nga lawas.

Usa ka butang nga nakapalisud usahay niini nga kinabuhi mao nga kita wala diha sa pisikal nga presensya sa Dios. Dili lang kana, kita wala makahinumdom sa atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta nga nagpasabut nga kita kinahanglang maglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo kay sa panan-aw. Ang Dios wala mag-ingon nga kini sayon, apan Siya misaad sa Iyang Espiritu nga moanhi kon nagkinahanglan kita Kaniya. Bisan og usahay mobati kita niini, wala kita mag-inusara sa atong panaw.