Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Paglig-on sa mga Pamilya

Ang pamilya mao ang Sentro sa Plano sa Dios

Dili ikapanghambog nga ang usa ka tawo adunay dakong bintaha sa kinabuhi kon sila nagagikan sa mahigugmaon, masuportahon nga panimalay. Daghan gihapong mga tawo ang nagmalampuson bisan og sila nagagikan sa mga sitwasyon nga dili kaayo maayo ang pamilya, apan kon ang atong mga panginahanglan anaa, nakahibalo nga ang atong mga ginikanan nagmahal nato ug nagkat-on sa mga leksyon sa kinabuhi sa panimalay makapahimo sa tanang mga hagit sa adlaw-adlaw nga mas sayon atubangon. Sa ingon, isip usa ka hamtong ikaw gusto og malipayon nga panimalay alang sa imong pamilya.

Dili kini sulagma. Ang Dios nag-organisar nato ngadto sa mga pamilya aron nga kita magtubo diha sa kalipay ug kahilwasan, ug aron kita makat-on sa paghigugma sa uban sa dili hinakog nga paagi—ang yawe sa tinuod nga kalipay. Diha sa pamilya mao ang labing maayong dapit sa pagkat-on sa paghigugma sa uban sa samang paagi kita gihigugma sa Langitnong Amahan.

Anaa ang Simbahan sa Dios aron sa pagtabang sa mga pamilya nga makaangkon sa mahangturong mga panalangin. Nagtuo kami nga ang labing dako nga panalangin nga Iyang gihatag namo mao ang abilidad sa pagbalik sa pagpuyo uban Kaniya didto sa langit uban sa atong mga pamilya. Mosunod kita sa kabubut-on sa Langitnong Amahan tungod kay mao kini ang paagi nga makadawat niini nga panalangin.

Kabahin Kitang Tanan sa Pamilya sa Dios

Kon kami motawag sa isig ka miyembro sa Simbahan nga “Brother” Lee o “Sister” Brown, tininuod gayud kini. Nagtuo kami nga kada usa nato—lakip niadtong dili mga miyembro sa among Simbahan—usa ka literal nga anak nga lalaki o babaye sa atong Langitnong Amahan (Mga Hebreohanon 12:9) ug busa, atong langitnong mga igsoon. Gihigugma ug gitudloan kita sa atong Langitnong Amahan isip kabahin sa mahangturong pamilya sa wala pa moanhi sa kalibutan. Mao nga nagpakigbahin kita og relasyon nga molapas niining kinabuhia. Hunahunaa kana, kon ikaw tinud-anay nga naghunahuna sa imong silingan o kauban sa trabaho nga imong igsoon, mausab ba ang imong tinagdan nila. Sa samang ugat, nakahibalo nga ang imong yutan-ong pamilya adunay mahangturong kahigayunan makatabang nimo sa pagtagad nila nga mas maayo.

Ang mga Pamilya Maoy Mag-una

Tingali kita gipadako sa usa ka malipayon ug luwas nga pamilya uban sa duha ka mahigugmaong mga ginikanan. Tingali kita walay ginikanan, ug ang pagtubo lisud nga walay gugma ug suporta nga atong gihandom. Sa ingon, isip usa ka hamtong ikaw gusto og malipayon nga panimalay alang sa imong pamilya. Ang pagpuyo nga malinawon sa usa ka pamilya dili kanunay sayon, apan sa gipahiuli nga Simbahan sa Dios, ang kaminyoon ug mga pamilya mao ang labing importante nga sosyal nga unit karon ug sa kahangturan.

Ang mga tawo kinsa nabuhi human sa usa ka katalagman dili moingon, “Ang nahunahuna ra nako atol sa linog mao ang akong kwarta sa banko.” Moingon sila kanunay, “Ang ako lang gyud nga gihunahuna mao ang akong asawa ug mga anak.” Dili magkinahanglan og katalagman aron kita makahibalo niini nga kamatuoran. Apan sa kasagaran, atong gitugutan ang pagpangita og kwarta, pagkakaplag og kalipay, o bisan gani ang mga panginahanglan sa mga tawo nga dili nato kapamilya/gawas sa atong mga pamilya makapasimang sa atong atensyon. Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang mga pamilya maoy mag-una.