Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Kagawasan sa Pagpili

Ang Kabubut-on Kabahin sa Plano sa Dios

Hunahunaa nga mokaon ka sa gawas ug mo-order og salad, apan moingon ang waiter nimo nga imbis salad sabaw lang. Unsa ang imong bation? Ang pagpili tali sa sabaw o salad dili kaayo dakong butang, apan kini nagpakita og kinaiya sa tawo: dili kita gusto nga pugson sa pagdesisyon nga mahimo ra sa atong mga kaugalingon. Mosupak ta sa pagpamugos. Bisan og kita nag-atubang og mas seryoso nga mga desisyon, sa mga butang nga dunay moral nga implikasyon, importante nga kita mopili alang sa atong mga kaugalingon. Ang Dios mihatag nato sa atong kabubut-on ug sa kanunay motahud sa atong kagawasan sa paghimo og mga pagpili. Samtang kita “manubag” sa atong mga pagpili (Doktrina ug mga Pakigsaad 101:78) ug kanunay may mga sangputanan niadtong mga pagpili og maayo ug dautan, ang wala gayud motugot ang Dios sa pagpugos. Gani, ang Dios nag-awhag sa diwa sa kagawasan ug Siya nasayud nga ang espiritu sa tawo nagkinahanglan og kagawasan sa pagserbisyo sa epektibong paagi ug pagtuo diha Kaniya. Iyang giingnan si Adan ug Eva nga dili mokaon sa gidili nga prutas, apan Siya miingon usab, “bisan pa niana, ikaw mahimo nga makapili alang sa imong kaugalingon.” (Moises 3:17)

Importante nga dili mosapaw sa kagawasan sa ubang tawo sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon. Bisan kon kita mobati sa atong paagi sa paghunahuna nga alang sa “kaayohan” sa ubang tawo, importante nga ang tanan adunay katungod sa ilang kaugalingong opinyon ug mga pagtuo.