Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Pagpahiuli sa
Simbahan ni Jesukristo

Gi-organisar ni Kristo ang Iyang Simbahan sa Kalibutan

“Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6) gisultihan ni Kristo ang iyang mga sumusunod atol sa iyang mubo apan gamhanang pagpangalagad dinhi sa kalibutan. Usa kadto ka takdo ug gikinahanglan nga mensahe tungod kay pipila ka gatusan ka tuig sa wala pa ang Iyang pagkatawo daghang mga tawo ang mihunong sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Gibalik ni Kristo ang kahayag dinhi sa kalibutan sa dihang Siya mipahayag sa Iyang ebanghelyo sama sa iyang gibuhat ngadto sa mga propeta sa karaan sama nila ni Abraham, Isaac, ug Moises. Mipili Siya og napulog duha ka mga lalaki nga mahimo Niyang mga apostoles—lakip ni Pedro, Santiago ug Juan ug—mipandong sa Iyang mga kamot sa ilang mga ulo aron sa paghatag nila og awtoridad nga gitawag og priesthood sa pagpahigayon sa mga bunyag, pagdumala sa Iyang simbahan, ug pagsangyaw sa Iyang pulong sa tibuok kalibutan.

Bisan sa Iyang dako nga impluwensya ug daghang mga milagro, Siya sa katapusan gisalikway ug gilansang. Human sa iyang kamatayon, ang Iyang maisug ug matinud-anong mga apostoles mipadayon nga wala Siya, nagbunyag og bag-ong mga miyembro, ug nagsugod og nagkalain-laing mga kongregasyon.

Ang Dakong Pagsupil

Bisan pa sa maisugong mga paningkamot sa mga apostoles ni Kristo ug sa ilang matinud-anong mga sumusunod, ang orihinal nga simbahan nga gipahiuli ni Kristo nagsugod sa pagkawala. Ang mga miyembro nag-atubang og grabe nga pagpanggukod ug ang tanan gawas sa usa sa mga apostoles gipangmartir. Gitawag kini og ang Dakong Apostasiya, diin dihay “pagsupil”(2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-3;) sa giorganisar nga ebanghelyo ni Kristo. Ang apostolikanhong awtoridad sa pagtugyan sa mga yawe sa priesthood ug sa pagdawat og pagpadayag alang sa Simbahan nawala uban sa daghang bililhon nga mga pagtulun-an. Mga sayop mahitungod sa Iyang mga pagtulun-an misulod sa simbahan nga miresulta sa nagkasumpaki nga mga opinyon ug nawala ang mga kamatuoran. Kini nga panahon gitawag nato og ang Dakong Apostasiya.

Kon walay awtoridad o balaan nga direksyon, ang Kristiyanismo maglisud sa pagpadayon uban sa nagkasumpaki nga mga opinyon bisan sa labing sukaranan nga mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Kon wala ang awtoridad sa priesthood o ang hingpit nga ebanghelyo, ang mga tawo magsalig lang sa kaalam sa tawo sa paghubad sa mga kasulatan, mga baruganan ug mga ordinansa. Daghang sayop nga mga ideya gitudlo isip kamatuoran, ug daghan sa unsay atong nahibaloan mahitungod sa tinuod nga karakter ug kinaiya sa Dios ang Amahan, Iyang Anak nga Jesukristo, ug sa Espiritu Santo nawala. Importante nga mga doktrina sama sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag, ug gasa sa Espiritu Santo nausab ug ang importante nga mga doktrina nawala sa hingpit.

Paglabay sa mga siglo, dinasig nga mga tawo, sama nila ni Martin Luther ug John Calvin, nakahibalo nga ang mga praktis ug mga doktrina nausab o nawala ug naningkamot sa pag-usab sa mga simbahan diin sila nahisakop. Apan kon wala ang awtoridad sa mga apostoles ni Ginoong Jesukristo, ang Iyang ebanghelyo ug ang Simbahan dili mabalik ngadto sa ilang orihinal nga porma.