Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Tibuok Kinabuhi nga Pagkat-on

Pagbaton og Kahibalo

Pila sa mga butang nga atong gipanag-iya ang dunay warranty sa tibuok kinabuhi? Tingali nindot nga parisan sa mga kutsilyo, lamesa sa kusina, o toolset kon kita swertihon. Karon, hain sa atong mga kabtangan ang adunay mahangturong warranty? Si Joseph Smith mitudlo nga “bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw,” pasabut nga ang mga butang nga atong nakat-unan karon, magpabilin nato, ug makabenepisyo nato, bisan human matapos ang atong mortal nga mga kinabuhi (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:18). Naglaum ang Dios nga kitang tanan magbaton og kahibalo kutob sa tong mahimo—sa eskwelahan, sa trabahoan ug sa atong kaugalingon. Ang pagbuhat niini makatabang nato sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi, makapaduol nato ngadto Kaniya ug makaandam nato sa kinabuhi nga moabut.