Skip navigation
Pakig-chat Namo

Misyonaryo nga Buhat

Usa ka Misyonaryo nga Simbahan

Hunahunaa kon makakaplag ka og tambal sa kanser. Unsa ka dinalian nimo isabwag ang balita sa imong nadiskobrehan? Kinsa ang imong sultihan? Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang tambal sa daghan kaayong sakit sa tawo nga ang Mormons gustong mopakigbahin sa maayong balita sa kinabuhing dayon sa samang ka dinalian.

Ang Simbahan sa Ginoo sa kanunay usa ka misyonaryo nga simbahan. Ang kinabuhi ni Jesukristo mao ang hingpit nga ehemplo sa misyonaryo nga buhat. Panahon sa Iyang pagpangalagad sa yuta, iyang gitudlo ang ebanghelyo kanunay, sa tanang dapit ug ngadto sa tanang matang sa katawhan. Gitudloan ni Jesus ang edukado nga mga tawo sa templo, ang mga makasasala, ang matinud-anon ug ang dili matuohon. Mitawag usab siya og mga apostoles ug ubang mga disipulo sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron mas daghang mga tawo ang makapaminaw mahitungod sa mga panalangin sa Iyang ebanghelyo. Kasagaran sa ilang pagsangyaw panahon sa kinabuhi ni Kristo ngadto ra sa ilang kaugalingong mga tawo, ang mga Judeo. Human mabanhaw si Jesus, mibisita Siya sa Iyang mga apostoles ug mipadala nila aron mosangyaw ngadto sa mga hentil. Gimandoan Niya sila, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan” (Marcos 16:15).