Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Ang mga sugo
sa Dios

Balaan nga Giya

Kahinumdom pa ba sa unsang paagi atong mga ginikanan motudlo nato og mga lagda sa dihang gagmay pa kita? Mga lagda sama sa dili pagdula sa dalan o dili magdula sa posporo. Kahinumdom pa ba nga usahay ang mga lagda ingon og mga babag, ingon og ang atong mga ginikanan nag-imbento niini aron dili kita maghimo sa mga butang nga gusto natong buhaton—ang mga butang nga sa atong pagtuo makalipay nato? Sa atong pagdako atong nakat-unan kon unsa ka importante kini nga mga lagda, seryoso unta kitang nasakitan o gani mamatay kon wala pa kita mosunod.

Sama sa pagpadako sa atong mga ginikanan nato, ang Dios mihatag og mga sugo aron sa pagtabang nato nga mo-focus unsay labing importante ug unsaon nga magpabilin nga luwas. Ang Iyang tanang mga paggiya gitumong aron kita mahimong luwas, sa pagtabang nato nga mahiduol ngadto Kaniya ug, sa katapusan, sa paghatag nato og dugang nga kagawasan ug kalipay.

Ang pulong “sugo” tingali makapahunahuna sa Napulo ka mga Sugo—usa ka lista sa mga “Dili Ka”—ang Dios wala lamang mosulti nato unsay dili angay natong buhaton, apan Siya misulti usab nato unsay angay natong buhaton. Ang Iyang paglaum gayud mao ang atong mahangturong kalipay, aron kita makasiguro nga ang Iyang mga sugo dili mapig-uton nga mga lagda, apan sila mao ang balaan nga giya nga gitumong sa pagpanalipod nato gikan sa kadaot ug mogiya nato sa mas maayo nga mga paagi sa pagpuyo.