Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Among mga Hiyas

Ang among hugot nga pagtuo nag-impluwensya sa hapit tanang aspeto sa among kinabuhi. Labaw kay sa yano lang nga pagtuo kang Jesukristo, naningkamot kami sa pagdala sa Iyang mga pagtulun-an sa panimalay, sa trabaho ug sa atong komunidad. Aniay pipila ka kultural nga mga prayoridad nga gihuptan sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan.