Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Pagkamaayong Lungsuranon

Pag-apil Diha sa Imong Komunidad

Ang among hugot nga pagtuo nag-aghat namo nga mahimong mahunahunaon nga mga lungsuranon sa among nasud, probinsya ug lungsod. Kon atong hunahunaon pag-ayo, mahinumdom kita nga kitang tanan mga anak sa Dios—literal nga mga igsoon. Pinaagi sa paghimo sa atong labing maayo aron mahimong maayong lungsuranon, gihimo nato ang kalibutan nga mas maanindot, malinawon ug makiangayon nga dapit alang sa atong kaugalingong mga pamilya ug sa atong isig ka tawo.

Sa unsang paagi kita makatabang sa atong kaugalingong komunidad? Unsa ang atong buhaton aron sa paghimo sa atong nasud nga mas maayo nga dapit? Ang pagkamaayong lungsuranon mahimo sama sa yanong pagpangita sa politikal nga mga isyu aron kita mahimong mga botante nga nakahibalo o pag-organisar og soccer league aron ang mga bata sa atong kasilinganan adunay kalingawan ug luwas nga buhaton human sa klase. O tingali gusto kitang mosulbad sa dakong problema nga giatubang sa atong siyudad o probinsya, sama sa pagpangita og mga paagi sa pagpakunhod sa kriminalidad o pagpalambo sa lokal nga librarya. Hinoon kita mopili sa pagpalambo sa kalibutan libut nato, kita makasalig nga “kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios” (Mosiah 2:17).