Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Joseph Smith

Joseph Smith: Usa ka Propeta sa Dios

Ang kasadpang bahin sa Estado sa New York sa sayong bahin sa mga 1800 nailhan nga “Burned Over District.” Ang pagbati sa relihiyon grabe kaayo. Daghang mga relihiyon mipadala og mga ministro nangita og mga makabig sa ilang grupo. Grabe kaayo nga walay usa, nga gilauman, nga dili makabig. Panahon kadto ug dapit sa teyolohikanhong kagubot.

Mao kini ang kahimtang diin si Joseph Smith, Jr., anak ni Joseph ug Lucy Mack Smith, natawo. Ang iyang dako nga pamilya nakabantay sa ilang mga kaugalingon nga diha sa sentro niining kadasig sa relihiyon, gustong magpuyo og maayong mga kinabuhi apan wala makasiguro hain niining nagkompetensyahan nga mga simbahan ang saktong apilan. Ang mga sakop sa pamilya ni Joseph miapil og lain-laing mga relihiyon, apan walay usa nga mibati nga ang ilang giapilan mao gayud ang tinuod nga Simbahan ni Kristo.

Ang mga miyembro sa Mormon nga Simbahan mopakigbahin sa ilang mga pagbati ug mga pagpamatuod mahitungod ni Joseph Smith, ang Propeta.