Skip navigation
Ang Among Katawhan
Ang Among mga Mithi
Ang Among mga Pagtuo
Bisitaha Kami
FAQ
.
Pakig-chat Namo

Jesukristo

Si Jesukristo, Atong Manluluwas

Si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios. Siya ang atong Manunubos. Ang Balaang Biblia nagtudlo nato nga ang inahan ni Jesukristo mao si Maria, ang Iyang amahan dinhi sa kalibutan mao si Jose, nga Siya natawo didto sa Bethlehem ug nagdako didto sa Nazaret, ug nagtrabaho uban ni Jose isip panday. Sa dihang nag-edad na siya og 30, nagsugod Siya sa tulo ka tuig nga pagpangalagad sa pagtudlo, pagpanalangin, ug pag-ayo sa mga tawo sa Balaan nga Yuta. Giorganisar usab Niya ang Iyang Simbahan ug mihatag sa Iyang mga apostoles og “gahum ug pagbulot-an [awtoridad]” (Lucas 9:1) sa pagtabang sa Iyang buhat.

Apan unsay buot natong ipasabut kon kita moingon nga Siya mao ang Manluluwas sa kalibutan? Ang Manunubos? Ang kada usa niini nga mga titulo nagtudlo sa kamatuoran nga si Jesukristo mao ang bugtong dalan diin kita makabalik sa pagpuyo uban sa atong Langitnong Amahan. Si Jesus nag-antus ug nalansang alang sa mga sala sa kalibutan, naghatag sa matag anak sa Dios sa gasa sa paghinulsol ug pagpasaylo. Si bisan kinsa maluwas pinaagi lang sa Iyang kalooy ug grasya. Ang Iyang misunod nga pagkabanhaw nag-andam sa agianan alang sa kada tawo sa pagbuntog usab sa pisikal nga kamatayon. Kini nga mga hitabo gitawag og Pag-ula. Sa laktud, si Jesukristo miluwas nato gikan sa sala ug kamatayon. Tungod niana, literal gayud nga siya ang imong Manluluwas ug Manunubos. Sa umaabut si Jesukristo mobalik aron sa paghari sa kalibutan sa kalinaw sulod sa liboan ka tuig. Si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug Siya mao ang Ginoo sa kahangturan.